Lietuvos muziejų rinkiniuose

 

  SENOJI LIAUDIES SKULPTŪRA NACIONALINIO LIETUVOS DAILĖS MUZIEJAUS RINKINIUOSE
   
  Marija Kuodienė
   
  Senosios liaudies skulptūros rinkinys Lietuvos dailės muziejuje yra gausus ir užima ypatingą vietą. Šiuo metu jame saugoma daugiau nei 1500 senųjų liaudies skulptūrų, liudijančių apie nepaprastą ir unikalų tautodailės paveldą, didžiai vertingą liaudies krikščioniško meno šaltinį.
   
  Liaudies meno skyrius įkurtas 1944 metų pabaigoje. Skyriaus vedėja Akvilė Mikėnaitė (1912-2001) po karo suregistravo muziejuje buvusius senosios liaudies skulptūros eksponatus. Ji rašė, jog tuo metu „Kai kurie jų buvo supakuoti į dėžes, kiti išmėtyti po įvairias muziejaus patalpas ir palėpes”. Iš viso buvo suregistruoti 273 eksponatai. Pastebėta, kad kai kurie eksponatai prieš patenkant jiems į Lietuvos dailės muziejų priklausė Lietuvos mokslų akademijos Istoriniam-etnografiniam muziejui. Kiti – Lietuvos mokslo bičiulių draugijai, dar kiti turėjo BM šifrą (juo anksčiau žymėdavo Kaune buvusio Bažnytinio meno muziejaus eksponatus).
  Muziejuje po Antrojo pasaulinio karo buvę liaudies meno kūriniai (daugiausiai skulptūrėlės ir geležinės kryžių viršūnės) neturėjo metrikų, nebuvo ir jų priėmimo dokumentų. Dėl šios priežasties dažnai liko nežinomas ir jų sukūrimo laikas, autoriai, gavimo vieta.
  Išaiškinta, kad kelios skulptūrėlės anksčiau priklausė liaudies skulptūros tyrinėtojui Mykolui Brenšteinui, buvo įsigytos Telšių apskrityje.
  Aptariant senosios liaudies skulptūros rinkinį Lietuvos dailės muziejuje, reikia atkreipti ypatingą dėmesį į žvalgomąsias (1948-1950), stacionarines (1951-1967), maršrutines (1967-1989) ekspedicijas, kurių metu rinktas liaudies menas. Jos turėjo itin svarbią reikšmę ir padėjo palaipsniui muziejuje sutelkti didelį ir vertingą bei gražų liaudies skulptūros rinkinį.
  Didžiąją dalį ekspedicijose surinktų eksponatų sudarė dovanos, gautos iš privačių asmenų, bažnyčių. Taip buvo kaupiamas skulptūros rinkinys iš skirtingų Lietuvos regionų.
  Nuosekliai buvo tyrinėjami jų meniniai ypatumai: užrašytos žinios apie skulptūrų autorius, pažymėtos jų gavimo vietos, aprašyti svarbesni istorijos faktai. Rinkinyje aiškiai atsiskleidė XIX a.-XX a. pirmosios pusės liaudies skulptūros vaizdas.
  Nemažai eksponatų įsigyta tarpininkaujant meno kūrinių ir kitų vertybių įsigijimo komisijai.
  Savitą ir įdomią Ukmergės apylinkių liaudies skulptūrą 1959-1961 metais muziejus įgijo iš Balninkų miestelyje (Molėtų r.) gyvenusio piešimo mokytojo Vlado Miškinio (1910-1999). Be to, jis surinko nemažai žinių apie šiame krašte dirbusius dievdirbius.
  Ypač reikšmingais eksponatais liaudies skulptūros rinkinys pasipildė 1984 m. Kolekcininkas Antanas Gricius iš Sedos miestelio (Mažeikių r.) pardavė muziejui Telšių, Plungės, Mažeikių apylinkėse surinktą senąją skulptūrą, pateikė apie jas žiupsnelį duomenų.
  1998 m. LDM skulptūros rinkinį praturtino 107 skulptūros, įsigytos iš Edmundo Armoškos antikvariato „Maldis“. Tai pirmas žymus sakralinės liaudies skulptūros papildymas per pastarąjį dešimtmetį. Net keturios iš naujai įsigytų skulptūrėlių nugarėlėse turėjo įrašytas datas: 1853, 1863, 1886, 1888. Kolekcijoje radome ypač retai liaudies skulptūroje vaizduojamą šventą Kotryną Aleksandrietę su savo atributu – ratu su smaigais. Tiesa, įsigyti kūriniai neturėjo metrikų. Įžvelgiame, kad jos surinktos iš visos Lietuvos, daugiausiai iš Žemaitijos.
 • Pagal liaudies skulptūros rinkinio ikonografines temas didžiausią ir svarbiausią dalį sudaro Kristaus ir Marijos gyvenimo vaizdai. Kristaus temoje išsiskiria „Rūpintojėlis”, „Nazarietis”, ypatinga vieta tenka „Nukryžiuotojo” skulptūrai. Dominuoja Marijos atvaizdas. Tai liudija tokie siužetai, kaip „Švč. Mergelė Marija Maloningoji”, „Pieta”, „Švč. Mergelė Marija Skausmingoji”. Pažymėtina, kad šios pagrindinės temos vyrauja ne tik LDM skulptūros rinkinyje, bet ir visoje liaudies skulptūroje.
 • Įspūdingą rinkinį sudaro šventųjų atvaizdai. Jų populiarumas susijęs su kontrreformacijos dvasia, baroko dailės tradicija ir tendencijomis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje.
 • Stebina lietuvių dėmesys šventajam Jonui Nepomukui, bažnyčioje gerbto už išpažinties išsaugojimą. Liaudies tradicijoje jis žinomas kaip saugotojas nuo nelaimių prie vandens. Šio šventojo skulptūrų LDM surinkta daugiau kaip aštuoniasdešimt. Jos iš įvairių Lietuvos vietų.
 • Krikščionišką tikėjimą, ryšį su žeme išaukština šventasis Jurgis. Ši skulptūrėlė dažna Lietuvoje, jų nemažai sukaupta ir LDM.
 • Pamaldumu pasižymi artojų globėjas šventasis Izidoriaus - vienas iš dažniausiai vaizduojamų šventųjų Žemaitijoje. Apie tai liudija ir muziejuje surinktos skulptūros.
 • Meilė Kūdikėliui Jėzui išryškinama šv. Antano ir šv. Juozapo figūrose. Visų šių šventųjų skaitlingumas rinkinyje rodo jų ypatingą reikšmę tautos gyvenime.
 • Šventųjų moterų atvaizdų rinkinyje žymiai mažiau. Iš jų labiausiai išsiskiria šv. Barbora su ostija taurėje - laimingos mirties patronė, šv. Agota - saugotoja nuo gaisro. Kelios moterų šventųjų skulptūrėlės, saugomos LDM rinkiniuose, vaizduoja šv. Oną, mokančią Mariją skaityti, šv. Veroniką su Kristaus atvaizdu drobulėje. Itin retos šventųjų Rozalijos, Elžbietos, Kotrynos, Apolonijos skulptūros. Jų ir muziejaus rinkiniuose vos keletas.
 • LDM liaudies skulptūros rinkinyje turime iškilių lietuvių dievdirbių Simono Bevardžio, Kazimiero Katino, Jono Šepečio, Jeronimas Rumšo, Augustino Potockio, Juozapo Paulausko ir kitų meistrų kūrinių.
 • LDM senosios liaudies skulptūros rinkinys - vienas žymiausių Lietuvoje. Šis turtingas kultūrinis paveldas yra svarbi medžiaga tyrinėjant liaudies sakralinės dailės problemas, jos raidos ypatumus, meninės raiškos bruožus, dievdirbių kūrybą.
 •  
  Literatūra:
  Akvilė Mikėnaitė. „Liaudies meno skyrius“. Lietuvos dailės muziejaus metraštis. 1996 m. Nr. 1, p. 97.
  Marija Kuodienė. „Nauja senosios liaudies skulptūros kolekcija“. Lietuvos dailės muziejaus metraštis. 1999 m. Nr. 3, p. 161-163.

 

 • Virtuali paroda „Senoji lietuvių skulptūra 
  Lietuvos dailės muziejaus rinkiniuose“

 • Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine