Liaudies menininkai

 

 
 
ANTANAS BAGDONAS
Parengė Viliutė Ružinskaitė,
Tauragės „Santakos“ muziejaus etnografijos skyriaus vedėja

Iš kairės: liaudies meistrai Pranas Šaulys ir Antanas Bagdonas P. Šaulio  namuose esančioje dirbtuvėje. Romualdo Vaitkaus nuotrauka, 2000 m.

 
Antanas Bagdonas gimė 1928 m. birželio 13 Kelmėje d.. Tauragėje gyvena ir kuria nuo 1956 m. Pirmoji jo autorinė kūrybos paroda surengta 1958 m. Per savo ilgą kūrybos laikotarpį iš viso menininkas surengė 7 autorines parodas (paskutinioji įvyko 1998 m., jo 70 - mečio proga). Be to, jo darbai yra eksponuoti daugiau negu 50-tyje kolektyvinių parodų, vykusių Lietuvoje ir užsienyje.
A. Bagdonas - įvairiaplanis tautodailininkas. Jam paklūsta ne tik medis, bet ir metalas,
akmuo. Šalia  mažosios skulptūros darbų nemažai ir jo sukurtų stambesnių kūrinių: paminklų, koplytstulpių. A. Bagdonas - vienas iš Ablingos memorialo sukūrimo iniciatorių ir dalyvių. Jis išdrožė
paminklą išžudytai Zabarauskų šeimai. 
A. Bagdono iniciatyva sukurtas Tauragės Jūros krantinės ansamblis. Ypač aktyviai meistras ėmėsi darbo Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę. Pagal jo projektus atkurti
paminklai Tauragėje Šaulių sąjungos įkūrėjui Vl. Pūtviui - Putvinskiui, Varpininkui V. Kudirkai, suprojektuotas ir pastatytas paminklas Nepriklausomos Lietuvos kariams Tauragės senosiose kapinėse.
A.Bagdonas - paminklo žydų genocido aukoms atminti Antšunijos kaime, M. Mažvydo ir M. Liuterio skulptūrų evangelikų liuteronų bažnyčios fasado nišose autorius. Jis suprojektavo ir paminklus, pastatytus Lietuvos savanoriui Pranui Litvinui, Lietuvos savanoriui, vyr. leitenantui Leonui Kybartui, žuvusiam 1920 m., paminklas stalinizmo aukoms atminti Tauragės katalikų bažnyčios šventoriuje. A.Bagdono sukurtomis šventųjų skulptūromis papuošta nemažai bažnyčių altorių. Visa tai padaryta nereikalaujant užmokesčio už darbą. Minėtiems kūriniams autorius dažnai pats ir medžiagas susiranda.
Turi meistras ir pagalbininkų, bendraminčių, kurie padėjo realizuoti sumanymus. Pati didžiausia padėjėja – žmona, šviesios atminties Elena Bagdonienė.
Antanas ir Elena Bagdonai sukūrė puikią sodybą, kurią kaip muziejų nuolat lanko turistai miesto svečiai.
A. Bagdonas – nuolatinis „Santakos“ muziejaus pagalbininkas ir rėmėjas. Jam padedant
ir tarpininkaujant įsigyta nemažai baldų, muziejinės įrangos, eksponatų.
Be daugybės garbės ir padėkos raštų, kuriais įvairiomis progomis buvo įvertintas A. Bagdono darbas, jam suteiktas ir Tauragės garbės piliečio vardas. Už paminklą žydų genocido aukoms atminti jis 1995 m. apdovanotas Lietuvos Prezidento padėkos raštu, 70-ųjų gimimo metinių proga - jubiliejiniu Lietuvos Sąjūdžio medaliu.
Tauragės „Santakos“ muziejuje yra saugomi septyni A. Bagdono sukurti darbai. Tai kryžius ir rožinis, padaryti iš graikiškų riešutų kevalų, du kryžiai ir rėmeliai fotografijai, padaryti iš ąžuolo gilių, bei M. Mažvydo ir M. Liuterio skulptūrų maketai.
2001 m. A. Bagdonas išleido atsiminimų knygą „Žmogui reikia grožio“.
Neseniai buvo operuota A. Bagdono širdis, todėl meistras priverstas dirbi mažiau. Sulėtėjo ir drožybos tempai. 

Literatūra:

  • Tauragės enciklopedija. T. I. - Tauragė: ”Tauragiškių balsas”, 1992 .- P. 14;
  • Bagdonas A. Žmogui reikia grožio: Autobiografinė knyga.- Klaipėda. - 2001.- 297 p. : iliustr.;

  • Gaižauskas J. Neramaus būdo, ieškantis naujo žmogus // Tauragiškių balsas. - 1998, birž. 13;

  • Gaižauskas J. Tautodailininko Antano Bagdono knyga - apie gyvenimą, darbą, brangius žmones ir bendražygius // Tauragiškių balsas .- 2001, liep. 24.

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine