Liaudies menininkai

 

 

ANTANAS RIMAVIČIUS

Kryžiaus kelio stotys (fragmentai)

Parengė Virginija Šiukščienė

Virtual Exhibition 
Antanas Rimavicius:The Path of Christ's Torture. I part
   II part:

II stotis „Kristus ima Kryžių“.
 Medis, 142 x 88 cm. 
ŠAM DLS 693
III stotis. „Pirmą kartą parpuolęs
 Kristus“. Medis, 141 x 88 cm.
 ŠAM DLS 693
V stotis. „Simono Kiriniečio
 pagalba“. Medis, 141 x 86 cm.
 ŠAM DLS 
A. Rimavičius gimė 1865 m. Šakynoje, mokėsi Šiaulių berniukų gimnazijoje. 1884-1890 m. studijavo Peterburgo dvasinėje seminarijoje. Kunigauti buvo paskirtas į Latviją. Kunigavo įvairiuose miesteliuose: Balvoje, Rubenuose ir kt. Mirė 1933 m.
A. Rimavičius - drožėjas savamokslis, visą gyvenimą kūrė skulptūras. Labiausiai mėgo medžio drožybą. Jo kūrybai didžiausią įtaką darė Latgalos bažnyčių barokinės skulptūros bei puošybos elementai. Vis dėlto savo skulptūrines kompozicijas jis kūrė gana savarankiškai, daugiausia dėmesio skyrė skulptūrų monumentalumui, apibendrintam temos traktavimui. A. Rimavičiaus kūryba - savita ir originali XIX a. pab. - XX a. pr. lietuvių ir latvių liaudies kultūros atšaka.
Prieš mirtį A. Rimavičius lankėsi Šiauliuose. Didelį įspūdį jam padarė „Aušros“ muziejus. Todėl testamentu nemažą dalį savo kūrybos ir surinktą meno vertybių kolekciją užrašė ir paliko Šiaulių „Aušros“ muziejui. Į Šiaulius buvo atvežti 178 A. Rimavičiaus darbai. Kita jo darbų dalis liko Latvijos muziejuose, bažnyčiose ir privačiose kolekcijose. 1933 m. spalio mėn. Šiauliuose įvyko A. Rimavičiaus darbų paroda. Antrojo pasaulinio karo metais, vokiečiams užėmus Šiaulių „Aušros“ muziejaus patalpas, A. Rimavičiaus darbai buvo paslėpti „Gubernijos“ alaus daryklos sandėliuose. 1944 m. sandėliuose kilus gaisrui, 45 skulptūros sudegė.
Šiuo metu „Aušros“ muziejuje saugomi 133 A. Rimavičiaus darbai. Tai Pietos Nukryžiuotieji, Kristaus statulėlės, Madona su kūdikiu, Dievo motina, Šv. Kazimieras, Šv. Juozapas ir Kryžiaus kelio stotys. Tai labai savita ir įdomi senosios skulptūros kolekcija.
VI stotis. „Šv. Veronikos 
sutikimas“. Medis, 130 x 89 cm. 
ŠAM DLS  639
VIII stotis. „Kristus ramina 
moteris“. Medis, 140 x 87 cm. 
ŠAM DLS 697
XIII stotis. „Kristaus mirtis“. 
Medis, 142 x 90 cm. 
ŠAM DLS 702
XV stotis. „Kristaus laidojimas“. 
Medis, 142 x 94 cm. 
ŠAM DLS 694

Iliustracijos iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkinių 

Virtual Exhibition 
Antanas Rimavicius:The Path of Christ's Torture. I part
   II part:

 

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine