Liaudies menininkai

 

PAMAŽUPIŲ MEISTRAS STANISLOVAS GEGECKAS

Gražina Marija Martinaitienė

Stanislovo Gegecko darbų pavyzdžiai:

Pakruojo rajono Klovainių naujųjų kapinių koplytėlė. DV3924Lietuvos kryždirbystės tarptautinis pripažinimas turėtų pagaliau suintensyvinti jos tyrinėjimus, kuriems, deja, stokojama ir specialistų, ir dėmesio. Apie vieną kitą naujai kur nors iškeltą kryžių retkarčiais dar išspausdina informaciją vietinis ar per stebuklą – ir respublikinis laikraštis. 0 apie pastatytus seniau? Apie juos sukūrusius meistrus? Ypatingai tuos, kurie religinės paskirties bei tematikos darbų išdrįsdavo imtis juodaisiais pokario metais? Apie juos neturėjo jokių galimybių rašyti netgi anuometiniai „Kultūros barai”, šiaip jau apie lietuvių dievdirbius išspausdinę neįkainojamos vertės apybraižų.

Pasvalio krašte meistrų, XX amžiaus pirmojoje pusėje drožinėjusių
„dievukų“ skulptūrėles ir dariusių kryžius, buvo nedaug; žmonės paminėjo
vos tris pavardes, iškart pasakydami, jog tarp jų visų tiktai vienas Antanas
Gegeckas buvo visų meistrų meistras. Iš tikrųjų taip. Nelygintinas talento mastas, darbų meninis lygis, tačiau Pasvaliui šis kūrėjas yra tas pat, kaip Kazimieras Katinas Ukmergei, Antanas Deveikis Utenai ar Antanas Soraka Lazdijams - vienintelis toks savo krašto liaudies  menininkas.
Jis darė viską, ko tik reikia kaimo žmogui, pradedant gyvenamuoju namu ir baigiant paminklu ant jo kapo, tarp kurių dar buvo spintos, stalai, suolai bei visokie kitokie baldai, važiai ir „šlajukės”. Pastariesiems gebėjo pritaisyti pavažas ir visas reikiamas metalines detales. Sunku  šiandien benustatyti, kiek ir kokių šių buitinės paskirties S. Gegecko dirbinių išliko sparčiai savo pavidalą  keičiančiose Pasvalio apylinkių sodybose. Teko matyti ir identifikuoti kaip šio meistro darbus tik keletą  gyvenamųjų namų su gana sudėtinga kiaurapjūve ornamentine drožyba išpuoštais prieangiais, pastogių karnizais bei apylangiais.
Tad bus kalbama apie meistrą - amatininką, arba pasimokiusįjį liaudies kūrėją; tokią atskirą dievdirbių kategoriją savo metu išskyrė Paulius Galaunė [1], apibūdinęs jų darbų pagrindines ypatybes: stilistinį netolygumą, imitacinį charakterį ir iš to dažniausiai atsirandančią ekspresijos stoką. Toliau matysime, kaip amato mokėjimas bei įgūdžiai atsispindėjo S. Gegecko darbuose, kaip tai lėmė tam tikrą, gerokai išskirtinį, tų darbų pavidalą, dėl kurio jie yra verti dėmesio. Kaip, beje, ir patsai meistras, kuris savo
biografija bei gyvenimo būdu taip pat šiek tiek skiriasi nuo tradicinio dievdirbio, labiau primindamas jei ir ne miestietį amatininką, tai bent jau kiek naujesnio tipo valstietį, gebantį prie gaunamos iš žemės ūkio naudos Stanislovas Gegeckas gimė 1873 metais Pasvalio apskrities Joniškėlio valsčiaus Pamažupių kaime [2]. Polinkis meistrauti pasireiškė dar vaikystėje. Kadangi šeima nebuvo pasiturinti, atrodo, ir gana gausi, imta ieškoti kitų pragyvenimo būdų. Stanislovas pramoko dirbti baldus ir vertėsi šiuo amatu, kol, būdamas jau suaugęs vyras, nesumanė vykti į Varšuvą, paskui su
seserimi - į Sankt Peterburgą, kur keturiolika metų dirbo liejiku meniškų vario dirbinių gamykloje [3]. Prasidėjus 1917 metų įvykiams, o su jais ir badui, dviese su draugu buvo nuvykęs net į Sibirą, Po metų jam pavyko sugrįžti į Lietuvą. Čia netrukus vedė, apsigyveno uošvijoje, ir pradėjo dirbti penkiolikos ha žemės ūkelyje. 1920 metais susilaukė vienturčio sūnaus Petro. Gyveno namelyje, kurį uošviai buvo paveldėję dar iš savo tėvų, ir kuris, pasak Petro Gegecko, „dabar jau antrą sykį apkaltas iš lauko, jo sienos eglinių rąstų, pamatai ąžuoliniai o visas namas ant akmenų laikosi”. Stanislovas namą gerokai pertvarkė, išpuošė drožiniais [4], viduje įsirengė vietą savo staliaus darbams, o kieme - stoginę, kur sukraudavo džiūti, kad nesuskilinėtų, jam reikiamais gabalais supjaustytą medieną. Įrankius pirkosi, bet, kai kuriuos pasidarydavo pats, nes, kaip galima suprasti, išmanė ir metalo darbus. Pats pasidarydavo ir jam  reikiamus dažus.
Rašto buvo mokęsis tik pradinėje mokykloje, tačiau gerai kalbėjo rusiškai ir lenkiškai. Po S. Gegecko mirties buvo likę daug knygų šiomis kalbomis, bet jas, pasak sūnaus, „išsivežė ekskursijos visokios”. Mėgo kitiems perpasakoti įvairias istorijas, kurias buvo skaitęs knygose, daugiausia Šventajame Rašte. Apskritai mėgęs pašnekėti: „Ateis kas, tai jis jau nedirbs. Padeda darbą ir šneka. Sugyveno su kaimynais. Negėrėjas. Buvo tikintis, ir visa šeima tikintys”.
S. Gegeckas buvo tvarkingas žmogus, išore panašesnis į miestietį. Tikslingai, tvarkingai skirstė savo darbus. Žiemą, kai šalta, dirbdavo namuose ir tik baldus bei mažesnes Nukryžiuotųjų, kitų šventųjų personažų figūras. Kryžius darydavo tik vasarą, lauke, nes jie buvo didžiuliai, šešių septynių metrų, ąžuoliniai ir sunkūs. Medžius jiems pristatydavo patys užsakovai. Vieną kryžių meistras dirbdavo pusantro-du mėnesius. Už darbą imdavo tris, už sudėtingesnį - keturis šimtus litų; anuomet ūkininkui tai buvo
didelis pinigas. Veikiausiai todėl meistras galėjo žemės ūkio darbams, kurie jam nebuvo „prie širdies”, samdytis kitus žmones. Įdomu, kad baldus, kryžius S. Gegeckas meistraudavo tik pats vienas, neimdamas pagalbininkų.
Nedaug šioje srityje jam talkindavo sūnus, kuris, nors išmanė medžio darbus [5], tačiau daugiausiai rūpinosi ūkio tvarkymu.
Meistras aktyviai domėjosi viskuo, kas dėjosi krašto gyvenime, skaitė periodinę spaudą, buvo didelis Lietuvos patriotas. Išgyvenęs septynioliktųjų metų įvykius pačiame jų centre - Sankt Peterburge, niekaip nesidavė sužavimas „svieto lyginimo” idėjų bei siekių [6]. Mirė 1940-aisiais, tad nebepatyrė viso jų „įgyvendinimo” Lietuvoje siaubo.
Visa, ką pavyko iš žmonių išsiteirauti apie meistrą, atrodo, leidžia daryti išvadą, kad jis neprimena tradicinio (gal kiek ir mitinio?) dievdirbio, panašaus į Vaižganto Mykoliuką. S. Gegeckas buvo gana pragmatiškas žmogus, kuriam gabumai teikė neblogą galimybę išmokti amatą, jo padedamam užsitikrinti geresnį, gražesnį gyvenimą, žmonių pagarbą ir, be viso to, susikurti sąlygas daryti tai, kas jam neabejotinai kėlė didelį pasitenkinimą.
Nuo daugumos savo gyvenamojo meto dievdirbių Pamažupių meistras skyrėsi kai kuriais savo, pasakytume, idėjiniais siekiais, kuriuos stengėsi įkūnyti kūrinių, pirmučiausiai memorialinių paminklų, vaizdinijoje. Šiuo požiūriu jis bene labiausiai ir skiriasi nuo kūrybinių bendraamžių. Visus juos tarpusavyje sieja XX amžiaus antrajame ketvirtyje itin padidėjęs noras kurti kuo puošnesnius, kuo sudėtingesnius statinius [7]. Tačiau S. Gegeckas labai mažai tenaudojo Lietuvos kryždirbių visuotinai pamėgtus augalinius motyvus. Jo kūrinių „papildiniai” gerokai netradiciniai, be to, dažniausiai nusižiūrėti iš įvairių, dažniausiai literatūrinių, šaltinių.
Mūsų dienas pasiekė mažiau kaip dešimt Pamažupų meistro memorialinių paminklų (keli jų 1973 metais įtraukti į kultūros vertybių sąrašą [8].)Tai keleriopai mažiau, nei jis, sūnaus bei kitų vietinių gyventojų liudijimu, buvo sukūręs. Atrodo, kad daugiau buvo padaręs kryžių, kurie statyti pakelėse, ant mirusiųjų kapų, sodybose bei gyvenvietėse. Koplytstulpiai - dažniau sodybose. Yra žinoma ir viena antkapinė koplytėlė.
S. Gegeckas buvo susikūręs tam tikrą tiek kryžiaus, tiek ir koplytstulpio etaloną, pagal kurį modeliavo visus kitus savo statinius, daugiau ar mažiau varijuodamas matmenis, proporcijas, antraeiles detales. Paminėtoji antkapinė koplytėlė yra visiškai tokia pat, kaip ir bet kurio jo koplytstulpio viršus. Visų bendras bruožas  – aiški, darni bendroji struktūra, iš visų nuo-
tolių išraiškingas ir atpažįstamas siluetas. Meistras neabejotinai žinojo optinės iliuzijos kūrimo taisykles, tai įrodo gebėjimas sustiprinti statinio vertikalaus kilimo viršun ir didesnio, nei iš tikrųjų, jo aukščio įspūdį. S. Gegecko kryžiai atrodo esą aukštesni todėl, kad jų stiebai į viršų nuosekliai lieknėja, kryžmos sukonstruotos aukštai, o šakos patrumpintos, lyg visa būtų matoma iš toliau, nei realiai yra. Kiek žemesni už kryžius koplytstulpiai taip pat lyg ir aukštesni, nes ant masyvaus stiebo užkeltos koplytėlės įstiklintos, todėl atrodo lengvesnės, be to, jos užbaigtos į dangų smingančiomis smailėmis ir visai mažyčiais kryžiukais.
Kad autorius buvo stalius, kad jis nuolatos gamino dirbinius, kurie turi būti malonūs liesti ir dailūs pažiūrėti, rodo jo sukurtų mažosios architektūros darbų detalių bei paviršių apdorojimas. Visi net smulkiausi komponentai padaryti ir vienas su kitu sujungti nepaprastai atidžiai, o paviršiai rūpestingai nulyginti ir nuglotninti (tikriausiai naudotas ir švitrinis popierius). Tas pat padaryta ir su ornamentais; jų tik kai kurie fonai švelniai faktūruoti.
S. Gegecko statiniuose nėra įrankio paliktų pėdsakų, kurie neretai teikia tokią išraiškos jėgą kirviu ir kaltu iškapotiems „nemokytųjų” kryždirbių darbams, dėl kurios jais taip žavėjosi ir juos mėgdžiojo septintojo dešimtmečio jauni skulptoriai profesionalai. Tačiau, stokodami šios savybės, pamažupiečio meistro kryžiai bei koplytstulpiai nepraranda nei monumentalumo, nei poveikio aplinkai, o detalių atlikimo precizija nepanaikina jų žavesio. Kitas dalykas, kai kalbama apie figūrinę plastiką.
Skulptūrėlėms S. Gegecko paminkluose dažniausiai būna paskirtos dvi vietos. Koplytstulpio viršutinėje daug didesnėje koplytėlėje paprastai stovi ir didesnė viso ūgio kurio nors šventojo figūra. Stiebo priekyje išduobtoje nišelėje - antroji, daug mažesnė apvali arba bareljefinė. Neretai ir kryžiaus stiebo pažemėje būna išduobta arba kitaip suformuota panaši nišelė-koplytėlė. Kryžiaus viršuje, kryžmoje - kanoninis  Nukryžiuotasis, kurį S.Gegeckas visada išdrožinėdavo pats, nemėgo pirktinių liedintų „mūkelių”.
Labiausiai vis dėlto įsidėmėtina reljefinė drožyba, kuria išmargintos kone visos šio meistro sukurtų koplytstulpių bei kryžių plokštumos. Čia pavaizduoti ne vien šiaip jau nereti tokios paskirties statiniuose mišių kielikai su Ostijomis, Kristaus kankinimo įrankiai, Kristaus bei Marijos monogramos ir abreviatūros. Iš paminklo į paminklą „keliauja” įrašai ir simbolinės kompozicijos, kurių stilius aiškiai nurodo jų ikonografijos literatūrinį pirmavaizdį, o visuma  –- S.Gegecko (galbūt drauge su kunigu ar ir užsakovu) norimą išreikšti tarsi kokią to statinio idėją ar „programą”. Įrašai būna
dedikaciniai (pvz. „1933 / ŠVENTŲJŲ / METŲ / ATMINIMUI” [9]), išpjaustinėti kontrreljefu, bet dažniausiai tai įvairios lotyniškos frazės, tokios kaip „PATER NOSTER”, „AVE MARIA” arba ypatingai meistro pamėgtos “IN HOC / SIGNO / (VINCES „ bei „AEFA / BETO / OMEGA”, komponuojama šalia atitinkamų graikiškų raidžių. S. Gegeckas tikriausiai žinojo, kokią visa tai turi prasmę, tačiau galima įtarti (kad ir dėl klaidingai rašomo žodžio BETO vietoje BETA), kad jam labiau imponavo frazių paslaptingumas, skambesys ir šrifto įmantrumas. Iš pastarojo galima numanyti, jog pavyzdžiu turėjo būti XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios maldynų bei hagiografinių knygelių iliustracijos.
Neabejotinai iš jų paimtos ir kompozicijos, simbolizuojančios Bažnyčią, jos Ganytojus (pvz. kielikas, brevijorius ir stula arba popiežiaus insignijos) [10]. Įdomu, kad kūriniuose pasitaiko simbolinių įvaizdžių, kuriuos aiškiai inspiravo meistro gyvenamojo meto šviečiamojo bei didaktinio pobūdžio spaudinių iliustracijos. Tarp kitų jo pamėgtų motyvų įsiterpia stačiakampiai pano su spinduliuojančia knyga ir kryžiumi, arba tekančia iš už horizonto saule, „lietuvaite” ir pan. Bent keliuose kryžiuose ant stiebų ties
maždaug jų aukščio viduriu išdrožti ir Gediminaičių stulpai, sukomponuoti taip sumaniai, kad jų net nepastebėjo ir nenudaužė sovietiniai aktyvistai [11]. 
Visų šių jam imponavusių įvaizdžių padedamas S. Gegeckas ir teigia bei reikšmina tai, kas buvo anuomet neabejotinai buvo svarbu, suprantama ir neabejotinai brangu jam pačiam ir kitiems.
Tačiau šie mūsų šiandieniniu požiūriu atrodantys pernelyg deklaratyvūs įvaizdžiai ir tekstai neerzina akies savo plastine forma. Jie smulkūs, plokščiai stilizuoti, lokaliai nuspalvinti, tad organiškai susiję su fono plokštumomis. Be to, yra taip „įrašyti” į paskirtus kryžiaus stiebo ar šakų plotelius, taip prie jų priderinti, kad ne tik niekur neardo, nežeidžia statinio architektonikos, bet ją dar ir pabrėžia, paryškina. Kita vertus, kaip tik jų dėka statinio paviršiai tampa virpantys, gyvi ir - nepaneigsime - savaip  informatyvūs, ženklų kalba „pasakojantys” apie andainykščio žmogaus išpažintas ir tikėtas tiesas.
Pamėgti „knyginiai” motyvai aptinkami ir S. Gegecko koplytstulpiuose, bet čia jų mažiau, jie dėstomi aplinkui stiebus. Koplytėlėse persveria stilizuotos, supaprastintos architektūrinės formos bei architektūrinės puošybos elementai. Vienos formos atlieka konstrukcijų vaidmenį (koplytėlių kolonėlės, grindų platformėlės), kitos tiktai pavaizduotos ir tėra plokštumas įvairinantis dekoras (voliutos - riestės, lystelės, piliastrėliai). Regionui būdingų neogotikinių bažnyčių architektūros atspindžiu laikytini S. Gegecko koplytstulpių kryžminiai stogeliai ir iš jų centro kylančios smailės.
Į savo koplytstulpių viršutinių koplytėlių vidų meistras dažniausiai įkeldavo Švč. Jėzaus Širdies arba nešančio kryžių Jėzaus stovylą. Į stiebų nišeles – Pietos, šv. Kazimiero apvalios formos viso ūgio figūrėles, Aušros Vartų Dievo Motinos bareljefus. Jie taip pat, galima sakyti, etaloniniai, visur panašūs, kaip ir patys S. Gegecko statiniai. Bareljefiniai atvaizdai išdrožinėti taip pat pasižiūrėjus į knygų paveiksliukus ir stengiantis juos atkartoti skulptūros priemonėmis; tai, kaip žinia, sunkokai pavyksta ir profesionalui dailininkui, nekalbant apie mėgėją. Taip pat ir tarp S. Gegecko figūrinės
plastikos darbų bene mažiausiai išraiškingi bareljefiniai šventųjų personažų atvaizdai – Pietos ir keturi Evangelistai. Pastarieji įkomponuoti bene pačiame puošniausiame, sudėtingiausiame S. Gegecko kryžiuje, skirtame Joniškėlio bažnyčios šventoriui; meistras, pasak sūnaus, jį darė ypatingai atsidėjęs, vis pasižiūrėdamas į knygų  iliustracijas. Bareljefai, žinoma, papildo ir paįvairina paminklo kompoziciją, bet dėl ekspresijos ir emocinio paveikumo stokos didesnės savarankiškos vertės neturi.
Apvaliosios formos figūras S. Gegeckas taip pat drožinėjo imituodamas, bet šiuokart - gipsines tiražuojamąsias bažnyčių stovylas. Įdomesnės nešančio kryžių Kristaus statulėlės ir tik dėl to, ko meistras taip stengėsi neparodyti naivaus primityvumo, su kuriuo perteikta figūros padėtis erdvėje, jos rakursas bei judesys. Nebeteko pamatyti didesniųjų meistro skulptūrų, kurių jis, pasak sūnaus, buvo padaręs kažkokių aplink Rozalimą bei Pušalotą buvusių bažnyčių altoriams, tačiau galima numanyti, kad jos turėjo būti panašios į minėtąsias.
Reikia vis dėlto pripažinti, jog statuarinė plastika - silpnesnioji S.Gegecko kūrybos dalis. Turbūt patys patraukliausi yra nebent tik daugiafigūrinių „Prakartėlių” gyvuliukai: labai pastabus drožėjas įtikinamai perteikė jautelių ir avinėlių kūnelių sandarą, pozas bei judesius, suteikęs jiems ir tam tikro žaismingumo.
Pabaigai reikėtų pripažinti, jog Pamažupių meistro kūryba savaip pramato tai, kas lietuvių liaudies kryždirbystėje ypatingai pradės reikštis per pastaruosius dešimtmečius, po to, kai Ablingos memorialo įtakotus paminklus - stulpines skulptūras pamažu ims stumti į šoną savo sandaru tradiciniams kryžiams, stogastulpiams bei koplytstulpiams artimesni statiniai, kuriuose taip pat pastebimas autorių noras praplėsti jų vaizdiniją ir naudoti įvairiakilmius motyvus. Tačiau esmingai pasikeitė šių motyvų turinys, prasmė, forma, padėtis bei vaidmuo statinyje. Be to, per pusšimtį metų įvyko kitas lemtingas pokytis – buvo pažeistas kuriamojo statinio proporcijų, stilistinio vieningumo jutimas, kurį tradicinis kryždirbys buvo įgavęs per ilgą laiką, jau nekalbant apie saiką, būdingą visai klasikinei lietuvių liaudies dailei. Šias savybes S. Gegeckas dar turėjo ir tai tapo bene svarbiausia jo kryžių bei koplytstulpių išraiškingumo sąlyga.
 
Išnašos ir paaiškinimai:
1 P. Galaunė. Lietuvių liaudies menas. Kaunas, 1936.  
2 Šiuos ir kitus meistro biografijos duomenis pateikėjo sūnus Petras 1992 m.
Užrašė Vilniaus universiteto filologijos fakulteto studentės Anželika Balta-
kytė ir Rima Patriubavičiūtė.
3 Yra išlikęs šios, nuo 1917 m. nebeegzistuojančios, gamyklos S. Gegeckui
išduotas pažymėjimas, kur jis pavadintas „modeliuotoju”, liedinančiu iš me-
talo profesionalių dailininkų padarytus bareljefus ar įvairias ornamentines
puošmenas.
4 Gražų ir stilingą Gegeckų namą vienu metu norėta išgabenti į Rumšiškių
muziejų, tačiau sūnus nesutiko.
5 Petro Gegecko drožinių pavyzdžius yra piešęs jo žemietis, Kultūros ir meno
instituto darbuotojas Jonas Jakimavičius. Piešiniai saugomi minėto instituto
Bažnytinės dailės skyriaus archyve.
6 Joniškėlio apylinkių gyventojų pasakojimai, užrašyti 1992-1996 metais. Iš-
vykų į Pasvalio rajoną dienynas. Autorės asmeninis archyvas.
7 Lietuvių liaudies menas. Mažoji architektūra. II knyga. Vilnius, 1990. P.
333-334, il. 222-223, 278, 341, 376.
8Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas. Vilnius, 1973. P. 700, 703.
9 Joniškėlio valsčiaus Jurgeniškių kaime Macelienės sodybos koplytstulpis
(vietinės reikšmės kultūros paminklas DV 1951).
10 Ten pat ir Joniškėlio bažnyčios šventoriaus kryžiuje.
11 Pušaloto kapinių kryžius.

Stanislovo Gegecko darbų pavyzdžiai:

 Nuotraukos iš  Gražinos Marijos Martinaitienės archyvo

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine