Liaudies menininkai

 

 
Juozas Butkevičius
 
Gimė 1915 metais Kėdainių apskrityje, ūkininko šeimoje. Dalyvavo Antrajame pasauliniame kare, buvo pasipriešinimo kovų dalyvis. 1941 m. pateko į nelaisvę, tačiau pasisekė pabėgti.
1949 m. jį areštavo KGB. Už politinius įsitikinimus buvo nuteistas 25 metams kalėti ir ištremtas į Džeskazgano anglies kasyklas. Po Stalino mirties grįžo į Švenčionėlius, kur gyveno jo šeima.
Medžio drožinius kūrė nuo jaunystės, bet tik Lietuvos atgimimo metais jo darbai buvo pripažinti, o pats autorius tapo Tautodailininkų sąjungos nariu.
Mirė 1996 m.
1996 m. balandžio mėn., dailininkui jau mirus, jo darbai buvo eksponuojami respublikinėje parodoje, kuri vyko tautodailės galerijoje „Kuparas“. Čia jie pelnė respublikinį apdovanojimą.
 
 
Išlikę dailininko kūriniai:
1. Koplytstulpis Švenčionėlių m. Šv. Edvardo bažnyčios šventoriuje, skirtas šios bažnyčios įkūrėjui kunigui Broniui Laurinavičiui;
2. Koplytstulpis Švenčionėlių m. Šv. Edvardo bažnyčios šventoriuje, skirtas negrįžusiems tremtiniams;
3. Paminklas ant šeimos kapo Švenčionėlių miesto kapinėse.
 
Tekstą parengė Švenčionių rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos vyr. bibliografė Aldona Mikštienė

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine