Liaudies menininkai

 

JONAS PAULAUSKAS
 
Seniausias ir vienas populiariausių pasimokiusių šiuolaikinių liaudies meistrų Žemaitijoje. Gimė 1912 m. rugpjūčio 20 d. Telšių rajono Rūdupių kaime. Jo gyvenimas panašus į daugelio kitų jo bendraamžių liaudies meistrų. Tėvai buvo mažažemiai. Vaikystėje teko piemenauti. Ganydamas gyvulėlius pramoko drožinėti iš medžio, lipdyti iš molio. Pažinojo garsųjį žemaičių dievdirbį Augustiną Potockį, buvo susipažinęs su jo darbais. Jonas Paulauskas iš pradžių dažniausiai droždavo šaukštus, kitus buities rakandus, vėliau ėmė drožinėti ir žmonių, šventųjų skulptūrėles, gaminti muzikos instrumentus (smuikus).
Jonas Paulauskas yra baigęs Telšių amatų mokyklą. Po to duoną pelnė dirbdamas įvairiose dailės įmonėse (Kauno „Marginių“ bendrovėje - dirbo nuo 1939; Kauno „Dailės“ kombinate - nuo 1947 m.). Dauguma jo skulptūrėlių yra nedidelės, realistinės.
Žemaičių muziejaus „Alka“ darbuotoja Elvyra Spudytė skaitmeninio leidinio „Žemaitija“ http://samogitia.mch.mii.lt skyriaus „Kultūra“ publikacijoje „Medžio drožybos tradicijų tąsa telšiškių medžio drožėjų darbuose“ pažymi, kad „ne vienas jaunesnis pradedantysis drožėjas žinių ir įgūdžių sėmėsi iš Jono. Kaip teigia pats meistras, labiausiai mėgsta drožti taikomojo meno dirbinius - rankšluostines, klumpes, vazas, lazdas, lėkštes, šaukštus. Jo išdrožti dirbiniai dažniausiai puošiami augaliniu ornamentu. J. Paulauskas yra dekoratyvinių vazų pradininkas Telšiuose. Jo vazos puoštos saikingu augaliniu ornamentu, inkrustuotos gintaro gabalėliais. Vazų aukštis apie 50 cm. Vėliau vazas pradėjo drožti kiti meistrai, kaip A. Gedvilas, R. Gedvilas, Pr. Dužinskas. (…) Beje Jonas Paulauskas yra vienintelis meistras Telšiuose nuolat drožiantis žemaitiškas medines klumpes.
Drožėjo rankos yra išdrožusios ne vieną skulptūrėlę pasaulietine tema, o po Atgimimo Jonas Paulauskas pradėjo drožti Nukryžiuotojo, Rūpintojėlio ir kitų šventųjų statulėles“.
Jonas Paulauskas dirba ir tradicinius stogastulpius.
Paskutiniais metais Jonui Paulauskui už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą įteikta Lietuvos kultūros ministerijos premija ir garbės raštas.
 
Literatūra:
1. Elvyra Spudytė. Medžio drožybos tradicijų tąsa telšiškių medžio drožėjų darbuose // Žemaitija (Samogitia): http://samogitia.mch.mii.lt/TAUTOSAKA/drozyba.lt.htm

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine