Liaudies menininkai

 

 
KAZIMIERAS PAULAUSKAS
Parengė Viliutė Ružinskaitė, 
Tauragės „Santakos“ muziejaus etnografijos skyriaus vedėja 
 
Tautodailininkas, mokytojas, Tauragės garbės pilietis Kazimieras Paulauskas (1906 liepos 11 d. - 1998) gimė Kretingos apskrities Darbėnų valsčiaus Grūšlaukio kaime. Eidamas dvyliktus metus, jis sukūrė pirmąją medžio skulptūrėlę, kurią jo tėvelis įstatė į šv. Benedikto kryžiaus koplyčią Tūbausiuose, netoli Kretingos.
Baigęs klasikinę gimnaziją ir trimetę pedagoginę mokyklą, pedagoginį darbą pradėjo Tauragės apskrities Kaltinėnų valsčiaus Kalnėnų pradžios mokyklos vedėju.
1933 metais švietimo ministras K. Paulauską perkėlė į Tauragės miesto pradžios
mokyklą Nr. 1, kur jam buvo patikėtos vedėjo pareigos. K. Paulauskas šiai mokyklai vadovavo iki santvarkos pakeitimo Lietuvoje. Jam vadovaujant buvo pastatytas naujas mokyklos pastatas, mokykla išaugo iki šešiametės, jai buvo suteiktas pavyzdingiausios mokyklos vardas.
Čia K. Paulauskas įkūrė moksleivių chorą, kuriame dainavo 80 vaikų. Choras koncertavo daugelyje vietų, taip pat ir Kaune, buvo pelnęs didelį pripažinimą.
Švietimo ministras, įvertindamas K. Paulausko nuopelnus mokyklai, 1939 m. vasario 16-osios proga jį apdovanojo Gedimino ordinu. 1935 m. Lietuvos Prezidentas už nuopelnus Lietuvai, už chorų organizavimą, jaunuomenės švietimą jam įteikė „Trijų liepsnų žymenį“.
K. Paulauskas, sekdamas savo tėvelio, garsaus Žemaitijos dievdirbio Juozapo Paulausko
pavyzdžiu, didelę savo laisvalaikio dalį skyrė medžio drožiniams, kurių per gyvenimą yra sukūrė apie 1000.
1964 metais jis buvo priimtas į Lietuvos liaudies meistrų draugiją.
K. Paulauskas dirbo įvairius mažo gabarito koplytstulpius, kurie stovėjo Grūšlaukės parapijos teritorijoje, primindami žmonėms įvairius svarbesnius įvykius ir kančių vietas. Jis padarė mažo gabarito Preibo koplytstulpį, kurį žmonės vadino „Knygnešių kelskina“, taip pat koplytstulpį „Kražių skerdynėms atminti“, „1963 m. sukilimui atminti“.
Jo sukurtas šv. Jonas dabar eksponuojamas Kretingos muziejuje tarp daugelio jo tėvo darbų.
K. Paulauskas pasakoja (iš prisiminimų garsajuostės, įrašytos 1997 m.): „Daug
padariau koplytstulpių, Joneliais vadinamų. Vien įvairių Rūpintojėlių esu padaręs
daugiau nei 40. Jų yra daugelyje pasaulio muziejuose. Man, kaip neturtingų tėvų vaikui,
besimokant Kretingoje, teko gyventi Kretingos vienuolyno bendrabutyje. Mus globojo
ir mylėjo Tėvas Jeronimas Pečkaitis, vienuolyno gvardijonas. Jo atminimo įamžinimui aš
padariau Tėvo Jeronimo skulptūrėlę. Sukūriau garbingo vienuolio Tėvo Ambraziejaus
Jurgio Pabrėžos, pirmojo Lietuvos botaniko, skulptūrą. Dirbau skulptūras ne vien religine tematika, bet ir pagal įvairius siužetus iš pasakiškų, istorinius herojus, savo paties fantazijos sukurtus darbus.
Ypač daug dėmesio skiriu kryžiams. Daug darbų sukūriau pagal literatūrinius siužetus,
pavyzdžiui „Skerdžių“ iš V. Krėvės kūrinio. Padariau ir istorinių personažų skulptūrų: Vytenį,
Jaunutį Žygimantą, Erdvilą, Švitrigailą. Be to, reikšmingomis laikau šv. Augustino,
šv. Kazimiero, šv. Cecilijos, šv. Petro statulas.
Aš niekada nepadariau nieko impozantiško ar ko nors „saldaus“.
Užsakymų aš nepriiminėju ir darau nebodamas, ar kam mano darbai patinka. Aš noriu, kad pats galėčiau jais džiaugtis ir rasti moralinį atpildą. Dirbu naudodamasis paprasčiausiais
įrankiais: peiliu, kaltu, kūju. Naudoju liepos ir ąžuolo medį. Darbas man suteikia
gyvenimo prasmę ir džiaugsmą“.
1996 m. Tauragės „Santakos“ muziejuje įvyko K. Paulausko medžio dirbinių paroda.
Po jos savo vertingiausių drožinių kolekciją - 80 darbų - K.Paulauskas padovanojo
„Santakos“ muziejui. 

Literatūra:

  • Tauragės enciklopedija. T. II. - Tauragė: ”Tauragiškių balsas”, 1992 .- p. 44;

  • Tauragės Garbės pilietis Kazimieras Paulauskas.- Tauragė, Tauragės savivaldybės viešoji biblioteka, 1997. - p. 20: iliustr.(kompiuterinis leidinys);

  • Mulevičienė D. Dirbti taip, kad gyvenimo saulėlydyje turėtum ką parodyti // Tauragiškių balsas. - 1996, gruodž.28;

  • Ružinskaitė V. “Tegul gyvenimas parodo, kad ir aš esu žmogumi buvęs” // Tauragiškių balsas.- 1996, lapkr. 23;

  • Šernas P. Kūryba - gyvenimo saulė // Tauragiškių balsas.- 1996, geg. 21.

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine