Liaudies menininkai

 

 

KAROLIS DAGYS
(apie 1830-1918 ar 1921)

Gimė Urlių kaime Rokiškio raj. Uždarbiavo eidamas per kaimus, dirbo skrynias, kuparus, spintas, karstus ir kryžius, šventųjų skulptūras. Jo kryžiai buvo pastatyti Svėdasų, Salų, Duokiškio, Jūžintų ir kitose aplinkinėse parapijose. Senatvėje apsigyveno Jūžintuose. Yra užrašytas pasakojimas, kad I pasaulinio karo metais, jau neturėdamas sveikatos dirbti didelių darbų, drožė lazdas. Jas pirko kaizerinės kariuomenės kareiviai ir siuntė į Vokietiją. Kareiviai jį nufotografavo drožiantį. Mirė ir palaidotas Jūžintuose. Jūžintų bažnyčioje yra jo išdrožtas Betliejus.
Rokiškio krašto muziejuje yra šie jo darbai: „Nazarietis“ (2 vnt.), „Šv. Rokas“, „Šv.Dvasia“, „Šv. Jonas Nepomukas“, „Nukryžiuotasis“ (2 vnt.), „Kristus“.

Rokiškio krašto muziejaus inf. 
Parengė muziejaus Dailės skyriaus vedėja Marijona Mieliauskienė

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine