Liaudies menininkai

 

RASEINIŲ KRAŠTO DIEVDIRBIAI

„1864 06 08 Rusijos specialusis įgaliotinis 1863 metų sukilimui malšinti, Vilniaus generalgubernatorius Muravjovas uždraudė naujus kryžius statyti ir senus remontuoti visose nešventintose vietose. Artimiausias to draudimo tikslas buvo visai suprantamas - užbėgti už akių tiems kryžiaus formos paminklams, kurie galėjo atsirasti po žiauriai numalšinto sukilimo“, - nurodo dr. Jonas Grinius (1;). Vėliau šį draudimą kritikavo ir rusų inteligentija (2).
Manoma, kad valdžios represijos - viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl ant kryžių, koplytėlių nebūdavo nurodomos jas sukūrusių autorių pavardės.
Ilgą laiką Lietuvos kryžius tyrinėjęs dailininkas Adomas Varnas didesnį dėmesį skyrė kryžių ornamentikai. 1926 m. Kaune išleisto Lietuvos kryžių fotografijų albumo metrikose kryžių autoriai nenurodomi (3). Čia pateikiamos ir Raseinių, Kalnujų, Betygalos, Lyduvėnų, Nemakščių, Girkalnio apylinkių kryžių ir koplytėlių fotografijos. Ten pat yra netašyto stiebo koplytėlė iš Maskvitų kaimo (Betygalos valsč.). Manoma, kad ji galėjo būti padaryta dar prieš 1860 m. Autorystė ant koplytėlės nenurodyta. Nenurodė, kas yra kryžiaus (XIX a.), buvusio prie kelio Raseiniai-Ariogala, autorius ir archeologas F. V. Pokrovskis (4; 134).
Vėliau, 1928, 1931, 1953 metais, kraštotyrininkas B. Buračas, fiksuodamas mažosios architektūros objektus, taip pat neminėdavo, kas yra jų autoriai (5, 12, 14, 19). Tais laikais tik B. Buračo straipsniuose šmėstelėdavo viena-kita tokių dirbinių autoriaus pavardė ir vardas. B. Buračas yra rašęs, kad Akmenos (Akmenės) kaimo koplytėlę ant akmens pastatydino Klimauskis. Ar toks asmuo tikrai buvo, sunku pasakyti. Greičiausiai tai tik legendos personažas (6; 130). Beje, nėra įvardinti mažosios liaudies architektūros autoriai ir albume „Lietuvių liaudies menas. Mažoji architektūra“ 1990 m. (7; 331-335).
Literatūroje daugiau minimi Raseiniuose dirbę arba skulptūrėlėmis prekiavę kitų kraštų dievdirbiai.
K. Antanaitis (kilęs iš Suvalkijos) XIX a. antroje pusėje darė skulptūras Girkalnio bažnyčiai (8, 86). Kražiškis dievdirbys N. Mockus atnešdavo savo skulptūrėles į Šiluvą. Į Raseinius ir į Šiluvą savo padarytus „dievukus“ gabendavo ir kitas kražiškis - J. Orvidas. Manoma, kad kryžių ir koplytstulpių skulptūrėles, kurios buvo padarytos Kalnujų seniūnijoje prie Šaltonės upės esančioms sodyboms, galėjo išdrožti XIX a. Užakmeniuose gyvenęs dievdirbys Jonas Balsaitis, vadinamas Drugeliu (9; 143).
Maža informacijos iki šiol surinkta apie Raseinių krašto dievdirbius. Kiek daugiau žinių tik apie tuos, kurie gyveno Nemakščių apylinkėse. Žinomas dievdirbys Karolis Jacevičius, kūręs XIX a. pabaigoje. Vienas iš pirmųjų jo kūrinių buvo 1881 m. Smulkių/ Kairiškės kaime prie Dumblio upelio pastatytas stogastulpis su ornamentuotu kryželiu ir skulptūra (10; 52). Du žinomi jo koplytstulpiai statyti 1883 m. Mažintų / Smulkių bei 1885 m. Legotiškės/ Pužų kaimuose. Jis mėgdavo drožti šv. Barboros, šv. Juozapo, šv. Jono Neponuko, Pietos skulptūras bei Jėzaus krikšto skulptūrinę grupę (10; 49).
Mažai žinių išlikę apie Paežerio kaimo dievdirbį Kazaitį. Užfiksuota tik viena jo darbo prie medžio pritvirtinta koplytėlė su Marijos Maloningosios skulptūra. Manoma, kad tai XX a. pirmos pusės kūrinys.
1876 m. lapkričio 25 d. Varniuose gimė dievdirbis Kazimieras Vaitkus. Vėliau jis atsikėlė gyventi į Nemakščių seniūnijos Žvirzdės kaimą. K. Vaitkus buvo žinomas kaip geras dievdirbys ir kalvis. Drožė Šiluvos Marijos, Jėzaus Širdies, šv. Jono Nepomuko, šv. Izidoriaus skulptūrėles. Jo dukra Jocienė, gyvenanti Skaudvilės seniūnijos Vilnalių kaime, yra pasakojusi, kad jos tėvas dekoravęs Nemakščių bažnyčią. Per savo amžių K. Vaitkus pastatė 16 kryžių ir du koplytstulpius. 1915 m. jis padirbo koplytstulpį su 4 kolonėlėmis Žvirzdės kaime, kurį 1960 m. perdirbo. 1976 m. su šiuo meistru bendravo Upynos (Šilalės raj.) kraštotyrininkas Klemensas Lovčikas. Jis yra nurodęs, kad K. Vaitkus tai lietuviškai, tai lenkiškai, tai rusiškai mielai jam pasakojo apie savo kūrinius, bet vis ta pačia tema. Antrą kartą K. Lovčikas jį aplankė 1977 m. Tada meistrui jau buvo šimtas vieneri metai, tačiau jis dar sugebėjo nemažai ką papasakoti apie savo kūrybą.
Savo sukurtų statulėlių K. Vaitkus nepardavinėdavo, o išdalindavo jas pažįstamiems ir kaimynams. Jas dirbo iš žalio medžio, antroje skulptūrėlės pusėje išgręždavo skylę, kad gaminys nesproginėtų. Labiausiai mėgdavo dirbti iš liepos, nes ši, anot jo, neturi „skaudaus“ sluoksnio, neskilinėja.
1930 m. K. Vaitkus Očikių km. Skaudvilės seniūnijoje pastatė antrą savo padarytą koplytstulpį. Marijos Maloningosios skulptūrėlės autorius nežinomas. Pastatyti koplytstulpį užsakė Jocienė ir Skarbaliai. 1979 m. jį suremontavo Jonas Ačas iš Brūžaičių. K. Vaitkus mirė būdamas 103 metų amžiaus. Daug įdomaus apie jo kūrybą ir gyvenimą yra papasakusi Kunigunda Žičkienė, gyvenanti Skaudvilėje, Petras Pikelis iš Karšuvos km., Monika Žyvatkauskienė iš Skaudvilės seniūnijos Očikių kaimo.
K. Lovčikas yra fotografavęs ir K. Vaitkaus kūrinius, užrašęs jo pasakojimus. Upynos muziejuje saugoma K. Vaitkaus padaryta koplytėlė, buvusi įkelta į medį, augusį jo sodyboje. Koplytėlėje esančios šv. Izidoriaus artojo, ariančio jaučiais, ir angelo skulptūrėlės - jau kito meistro darbo.
Šiluvos seniūnijoje garsėjo dievdirbys J. Gailius. Išlikęs jo padarytas kryžius pastatytas 1930 m. prie Šiluvos bažnyčios šventoriaus (11; 407).
To paties krašto dievdirbys M. Pocius mėgo dirbti šv. Kazimiero, Pietos, Marijos Maloningosios, Rūpintojėlio, šv. Marijos, šv. Antano, Nukryžiuotojo skulptūrėles. Geriausiai išsilaikė jo sukurtas koplytstulpis Žalpių kaime. Kaip ir dauguma kitų rajone išlikusių mažosios architektūros objektų, šis kryžius statytas XIX a. pabaigoje (10; 6).
Važiuojant iš Raseinių Panevėžio link, Ginčaičių kaimo ribose, netoli kelkraščio, yra rudai dažytas koplytstulpis. 1965 m. skulptūrėlės iš jo dingo (12; 4). Nepavyksta išaiškinti, ar tai buvo skulptūrinė grupė, ar viena skulptūra. 1989 m. Ginčaičių kaimo gyventojas Kveselys į koplytstulpį įkėlė „Kristaus apverkimo“ skulptūrinę grupę. Manoma, kad ji anksčiau galėjo būti Makuvos (Rakavos) kaime prie medžio prikaltoje koplytėlėje (sunaikinta vykstant melioracijai). Tiek vienų, tiek kitų skulptūrėlių autorius - V. Kušlys. Sąžiningas kaimietis išsaugojo penkias figūrėles (jų aukštis apie 20 cm). Iš 1948 m. pastatyto koplytstulpio skulptūrinė grupė, kurią buvo sukūręs V. Kušlys, 1993 m. pavogta.
Anot to paties kaimo gyventojos Monikos Kasiliauskaitės, dievdirbys Vincas Kušlys mirė 1982 m. Palaidotas Raseinių kapinėse.
Pagojukų seniūnijoje Kaulakių kaimo apylinkėse kryžius dirbdavo liaudies meistras P. Žvikas. Įspūdingas 1950 m. jo sukurtas kryžius, esantis 400 m. į pietus nuo Stepono Kreimerio sodybos (10; 86 a).
1919 m. netoli Kaulakių Kyviškės (Kyviškikės) kaime, sodyboje prie miško, gimė kitas iškilus liaudies meistras, dirbęs kryžius. Tai - Leonas Saukauskis. Jo padarytų kryžių nemažai yra Pagojukų ir Betygalos seniūnijose. Pas jį ornamentuotus (tulpės motyvas) kryžius buvo užsisakę ir Akstinų bei Kaulakių kaimų gyventojai. Šie kryžiai, nors ir apnykę, vis dar puošia minėtas gyvenvietes. Dar vienas P. Žviko sukurtas kryžius buvo pastatytas Saugailiose (Betygalos seniūnija). Pokario metais stribai apšaudė jį, todėl viena kaimo gyventoja perkėlė kryžių į savo sodybą.
XIX a. pabaigoje Betygalos seniūnijos Diržonių k. apylinkėse kūrė dievdirbys J. Jankauskas. Iki šiol išliko jo sodyboje statytas 2,5 metrų aukščio koplytstulpis su Nukryžiuotojo skulptūrėle (10; 104).
Betygalos seniūnijos Ilgižių kaime dirbo Kazimieras Žilinskas ir Stasys Užakauskas (10; 110). Abu kūrė penkiasdešimtais-šešiasdešimtais metais. K. Žilinskas 1950 m. rugsėjo 1 d. prie kelio Steponkaimis-Ilgižiai pastatė kryžių, skirtą derlingumui. Mėnesiu anksčiau tame pačiame kelyje, 430 metrai į šiaurės vakarus nuo pralaidos per Krūpės upelį kryžių pastatė S. Užakauskas.
Kryžius Betygaloje dirbo dailidė Jurgis Žemaitis. Iškiliausias jo darbas - Tautos kryžius, stovintis Betygalos miestelio aikštėje. Jis pastatytas 1928 m. (13; 54-55).
Antroji kryžių, koplytėlių ir koplytstulpių naikinimo banga vyko pokario metais. Tuo laiku jų mažiau ir gaminta. Jei kas ir darydavo, tai autoriai savo pavardžių neskelbdavo.
Paupio gyventojas Albinas Grubliauskas yra pasakojęs, kad Viduklės stribai gana dažnai vykdavo į Paupio apylinkes siaubti ir terorizuoti ūkininkų. Siautėdami jie šaudydavo ir į pakelės kryžius, atseit, taip mėgindavo savo akies taiklumą. Važiuodamas pro šalį stribas J. Pūkinas apšaudė prie Šilupės upelio šv. Jono Krikštytojo garbei pastatytą koplytstulpį (14; 73). Tokius kryžių išniekinimo aktus minėtu laikotarpiu dažnai fiksuodavo dvasininkai.
1980 m. gruodžio 23 d. Žaiginio bažnyčios kunigas B. Radavičius užrašė Žaiginio bažnytinio komiteto nario Julijono Šimkaus prisiminimus. Šis papasakojo, kaip 1946 m. gegužės mėn. buvo sušaudytas kryžius, esantis už Naujadvario, prie Akmenės vienkiemio, Šiluvos-Žaiginio sankryžos. Šaudė stribas Naujalis iš Šiluvos. Jo draugas Gabšys taip pat ketino šaudyti, tačiau jam neleido (?). Įdomiausia, kas ištiko šiuos „narsuolius“: tą pačią dieną Žaiginyje dėl neatsargumo Naujalis susisprogdino granata, o Gapšys neilgai trukus pats nusišovė. Jis palaidotas Šiluvos laisvamanių kapuose.
Ugionių bažnyčios šventoriaus kryžių nuo sunaikinimo išsaugojo kunigas Bronius Matusevičius.
Lietuvoje prasidėjus Atgimimui, daugelis tautodailininkų vėl ėmėsi tradicinio dievdirbystės amato. Vienas iš tokių meistrų buvo Zigmas Janušaitis. Jis gimė 1926 m. sausio 1 d. Raseinių rajono Gapšių kaime (15) bežemio valstiečio šeimoje. Zigmas buvo šeštas vaikas šeimoje, anksti neteko mamos. Augino jį dėdė. Nuo 6 metų piemenavo. Dar vaikas būdamas ėmė lipdyti iš molio. Paaugliu būdamas iš medžio darė pypkes, švilpynes, lazdeles, žaislus. Saulaukęs 13 metų pradėjo bernauti. Nuo 1969 m. dirbo Kauno „Dailės“ kombinate. Z. Janušaitis mėgsta dirbti grupines skulptūrėles, nors yra sukūręs ir monumentalių skulptūrų. Vienas mėgstamiausių personažų - Rūpintojėlis. Jo kūryba gerai žinoma visos Lietuvos tautodailės specialistams.
Vienas iš garsiausių Raseinių krašto tradicinės mažosios architektūros kūrėjų yra Juozas Grabauskas. Gimė jis 1937 m. Raseinių rajono Armonų kaime. Juozo kūryboje vyrauja gaivališka ekspresija. Mėgstamiausias medis - ąžuolas. Medį tašo palikdamas faktūriškus kaltų kirčius. Jo darbai pasklidę po visą Lietuvą. Raseinių rajone nėra didesnių kapinių, kur nebūtų J. Grabausko sukurtų paminklų.
1940 m. gimė kitas iškilus Raseinių krašto tautodailininkas Zenonas Liekis (17). Jis kurį laiką dėstė Telšių taikomosios dailės technikume, o dabar dirba dailės mokytoju Nemakščių vidurinėje mokykloje. Sukūrė kryžius Nemakščių rezistentams.
Tašydamas medį naujas apdirbimo technologijas diegia tautodailininkas Ričardas Ramanauskas. Jos meistrui padeda išryškinti senąsias šio krašto medžio drožybos tradicijas.
R. Ramanauskas gimė 1962 m. Vilniuje (16). Drožinėja nuo 1975 m. Nuo 1983 m. jis - Lietuvos Tautodailininkų sąjungos narys. 1987 m. išdrožė pirmąjį kryžių. Dabar jų sukurta jau 35.
Tautodailininkas Gintaras Gaidys mėgsta drožti šv. Florijono skulptūrėles, nors ir kitų šventųjų neaplenkia.
Gimė tautodailininkas 1964 m. Panevėžio rajono Švenčiuliškių kaime. Buivydiškių tarybinio ūkio technikume įsigijo veterinarijos felčerio specialybę. Lietuvos Tautodailininkų Sąjungos narys nuo 1992 m.

NUORODOS

1. 2. Dr. Jonas Grinius. Lietuvių katalikų akademija. Metraštis - Roma. 1970 V T. -p.
3. 4. A.Varnas. Lietuvos kryžiai. 194-ios fotografiškai atliktos kryžių nuotraukos. Pirmoji dalis - Kaunas 1926 m. Autoriaus leidinys.
5. V.Juodakis. Balys Buračas - Vilnius 1971 - P.12, 14, 19.
6. B.Buračas. Ką rūpintojėliai pasakoja. // Geležinkelininkas. 1940 05 01 - P. 130.
7. Lietuvių Liaudies Menas. Mažoji architektūra. - Vilnius. 1990 - P. 331 - 335. Sudarė K. Šešelgis
8. J.Kudirka, V. Milius, A. Vyšniauskaitė. Iš lietuvių kultūros istorijos. Valstiečių verslai Nr.12- Vilnius. 1983 - P. 86
9. V.Almonaitis. Ką šniokščia Jūros rėvos. - Kaunas- Vilnius 1994 - p. 143
10. Lietuvos TSR Raseinių rajono gamtos, istorijos ir kultūros paminklų katalogas. II leidimas. Vilnius. 1983 m. - P. 52, 49,16,86 a
11. B.Kviklys. Lietuvos bažnyčios Kauno vyskupija. Čikaga, 1980 - 3 T. P. 407
12. V. Vitkus. Dingę paminklai // Lūšies žvilgsnis. 1999 01 12 Nr. 66 p. 4 - Raseiniai
13. V. Vitkus. Ar neišnyks kryžiai ir koplytėlės? // Žemaičių žemė. 1996 Nr.1 P. 54 - 55.
14. A.Grubliauskas. Paupio miškai // Aitvarai Nr. 10 - Kaunas 1999 - p. 73
15. K.Smilgevičienė. Zigmas Janušaitis. Raseiniai, 1975.
16. G.Giedraitienė. Raseinių krašto tautodailė. 1999, Raseiniai
17. Die ansstellung der volkskunster des kreises von Raseiniai ( Litomen) in Muhehausen. Raseiniai, 1997

 

Viktoras Vitkus

 

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine