Moksliniai tyrinėjimai

 

PAULIUS GALAUNĖ: „KRYŽIAI“ 

Paulius Galaunė. „Lietuvių liaudies menas. Jo meninių formų 
plėtojimosi pagrindai“. Kaunas, 1930. P. 101-132 
(Originalo kalba netaisyta. Iliustracijos – virtualioje ekspozicijoje „Kryžių tipizacija“)

II dalis

Virtuali ekspozicija „Kryžiai“. Parengta pagal Pauliaus Galaunės knygoje „Lietuvių liaudies 
menas“ (Kaunas, 1930) publikuojamus kryžių tipizacijos pavyzdžius:
I dalis (1-16 pieš.);
     II dalis (17-33 pieš.);    III dalis (34-45 pieš.)

 

Bendros pastabos

Kryžių tipizacija 

Nors kryžiai yra statomi visoje etnografinėje Lietucija voje, tačiau imdami juos tik pagrindinės konstrukcinės formos atžvilgiu, iš karto pastebim, kad, toli gražu, ne visoje Lietuvoje jie yra vienodi. Vienokie jie yra žemaičiuose, kitokie aukštaičiuose, ir vėl visiškai kitokie Vilniaus krašte. Ir dar daugiau: kiekvienas apskritis, kiekviena parapija, kaip teisingai pastebi M. Brenšteinas103), turi pamėgimą tiktai prie tam tikros formos, didumo, pagražinimų. Dar mes pridėsime nuo savęs, kad kryžių įvairumą padidina ir kryždirbių individualus skonis bei jų nemėgimas to paties kartoti; tai mums kuo ryškiausiai įrodo tie kryžiai, kurie visuomet viens nuo kito kuo nors skiriasi, nors žinoma, kad jie yra daryti vieno meisterio.

V. Šukevičiaus tipizacija 

Šiam tikslui paėmęs kryžius iš vienos mažos Lietuvos dalies (Panemunio užkampis, perkirstas Merkinės upe ir iš dalies esąs Lydos apskrityj: Kašetų kapai, Krakšlių ir Dainavos kaimai, Čepeliūnų polverkas, Trakų apskrities dalis - Užulėjų kaimas), Šukevičius104) suskirstė juos į šiuos penkis tipus:

I. Didesnio aukštumo šešiašonės koplytėlės, pridengtos trikampiu arba skliautuotu stogeliu. Priešakinė koplytėlės sienelė turi įvairios formos išpjovimus, o kartais esti visiškai atidara, su kolonikėmis iš šonų. (XI. lent., 1.-2. pieš.).
II. Keturkampiai rėmai su „fantastiškai" išpiaustytais apvedimais. (XI. lent., 3.-4. pieš.).
III. Tokie pat rėmai, bet su tam tikrų lyčių apvedimais, kaip žvaigždės, širdis, nimbai. (XII. lent., 5.-6. pieš).
IV. Keturiomis kolonikėmis paremtas stogelis. (XII. lent.7.-8. pieš.).
V. Neaukšti kryžiai arba altorėliai, sudėti po piramidiniu stogeliu, paremti keturiomis kolonikėmis.
Šio pastarojo tipo pavyzdžių autorius nepaduoda, sakydamas, kad ten jie retai teaptinkami.

M. Brenšteino tipizacija 

M. Brenšteinas vien žemaičių kryžius ir koplytėles (iš 90 jo veikale paduotų kryžių ir koplytėlių pavyzdžių 22 yra iš Šiaulių apskr., 6 - Zarasų, 3 - Panevėžio, 1 - Raseinių,. o 58 iš Telšių apskr.) suskirstė į penkis tipus:
I. stogastulpiniai (XIII. lent., 1.-2. pieš.),
II. skryninės koplytėlės (XIII. lent., 3.-4. pieš.),
III. naminės koplytėlės,
IV. mažos koplytėlės, kabinamos prie medžio kamienų ir
V. kryžmiški kryžiai, prie kurių priskiria ir dviejų kryžmų, vadinamus, Karaviko kryžius (XIV. lent., 5.-6. pieš.).
Pirmą kryžių tipą M. Brenšteinas taip charakterizuoja: jis yra artimas kryžmiškam kryžiui, susideda iš stiebo su sutrumpintais galais, ant kurių remiasi piramidinis stogelis, baigtas mažu mediniu bei  geležiniu kryželiu vietoj pašalintos viršutinės stiebo dalies. Šį tipą jis laiko seniausiu ir rečiausiai randamu. Vėliau, M. Brenšteino nuomone, šio tipo kryžiai įgijo papildomą elementą - dviejų lentų skydą, kuris užpildė tarpo dalį tarp pagrindinio stiebo ir sutrumpintos kryžmos šonų.

Antras tipas - tai stiebo viršuje stovinčios ketursienės bei šešiasienės skrynelės - koplytėlės, iš priekinės ir iš visų šonų atdaros. Prie šio tipo jis priskiria ir žemų stiebų koplytėles, savo aukštumu siekiančias iki 2 metrų. Šio tipo pirmos rūšies koplytėlės, M. Brenšteino nuomone, turėjo kilti iš labai senų koplytėlių, susidedančių iš stogelio, paremto keturiomis kolonomis. stovinčiomis stiebo viršuje gulsčios plokštumos padėty ir skiriamomis apsaugoti nuo lietaus esančias jose šventųjų statulėles. Kiek teko pastebėti, jis sako, senesnės koplytėlės yra atidaros tik iš vieno frontinio šono ir su  išsikišančiu bent kiek į priešakį stogeliu, paremtu kolonikėmis. Tik vėliau, norint geriau apsaugoti
nuo atmosferinių reiškinių, frontinis atidengimas mažėja ir, galop, virsta langeliu. Kitose Lietuvos dalyse tos koplytėlės yra labai retos ir V. Šukevičius vos vieną tokios koplytėlės pavyzdį savo apylinkėj tematė106).

Trečio tipo - kryžmiški kryžiai, tiek su viena kryžma ir koplytėle jos viduryj bei spinduliais aplink, tiek ir su dviem kryžmomis, - Karaviko kryžiai skiriasi tik spinduliu ir nimbų elementais ir kryžmų galų užbaigimais.

D-ro J. Basanavičiaus tipizacija 

D-ras J. Basanavičius viename savo straipsny107) kryžių tipizacijos klausimu rašo: „Tos rūšies kapų paminklai, kaip juos sugrupavęs paduoda M. Brenšteinas ir be ypatingos sistemos piešia p.  Jaroševičius, gali būti, rodos, suskirstyti: 
1. stogastulpiai: kryžiai su stogeliu stulpo viršuje; jų stogelis gali būti keturkampis, 6, 8, 12 ir daugiau kampų, taip kad daugiakampiai stogeliai beveik apvalainiais virsta;
2. koplytstulpiai: įvairiausios formos ir didumo koplytėlės ant viršaus stulpo su šventųjų stovylomis;
3. koplytkryžiai: koplytėlės, prie kryžių prikaltos;
4. koplytėlės, prie medžių prikaltos ir ant žemės pastatytos;
5. paprasti kryžiai ir
6. kryžiai prastastogiai, kuriuos dažniausiai dar ant prūsų lietuvių kapų randame (žiūr. XVI. lent. 9. pieš.).

Visų tų tipizacijų netikslumai

Kaip matome, beveik kiekvienas minimų autorių savaip skirsto kryžius į tam tikrus tipus. Daro jie tą savaip aiškindami kryžių kilmę ir jų plėtrą. Vienok pirmieji du - V. Šukevičius ir M. Brenšteinas - yra gana tolimi nuo tos kryžių tipizacijos, kurią žemiau pasistengsime mes nustatyti. Nelaikydami savo tipizacijos visai tobula ir tikslia, vis dėlto minimų dviejų autorių tipizacijoj mes matome nemaža trūkumų. Tiesa, mato juos ir jų autoriai, bet, mūsų supratimu, visai ne ten, kur jie aprašomi.

V. Šukevičius apie savo tipizaciją sako, kad ji nustatyta pagal svarbiausius pagrindinius skirtumus. „Jų detalės esti įvairiausios, nes ornamentikoj „menininkas" jokiomis formomis bei dėsniais nevaržomas, savo vaizduotės lakume turėjo plačią dirvą; kiek tos vaizduotės jam užtekdavo, tiek įkūnydavo į tą savo veikalą visko, ko pamėgo, ko iš tradicijų, kaipo brangaus atsiminimo, paveldėjo. Tuo būdu beveik iš
kiekvieno kryžiaus susidarė atskiras, originalus veikalas"108). Ir vis dėlto iš jo tipizacijos nematome, kur tie vyriausi, pagrindiniai skirtumai; tad ne visiškai aiškus ir jo suskirstymas tipais. Išeidami iš mūsų tipizacijos principų, V. Šukevičiaus surinktus kryžius galime skirstyti tik į tris grupes:
I. kryžmiški kryžiai su koplytėle per kryžmos vidurį (XI. lent. 1.-4. pieš.) ir tokie pat kryžiai su spinduliais bei nimbais (XII. lent. 5-6. pieš.) ;
II. kryžiai, kur galėtumėm matyti lyg ir perėjimą iš stogastulpio formos į kryžmišką (XII. lent., 7. pieš.), ir
III. stogastulpiniai (XII. lent., 8. pieš.).
Pirmos grupės kryžius galime skirstyti tipais sulig kryžmose esamų pagražinimų elementais, kaip matyti iš XI.-XII. lentelės. „Altoriniai" kryžiai, kaipo vyraujantieji architektūriniais, ne specifiniais
kryžių elementais, turi būti iš kryžių išskirti.
Ir M. Brenšteinas, kaip ir V. Šukevičius, apie savo kryžių tipizaciją sako, jog nustatyti tam tikrus rėmus skirstant žemaičių kryžius tipais yra be galo sunku. „Kiekvienam apskrityj, parapijoj, net kiekviename kaime aptinkame skirtingą didumą, formą, ornamentinius pagražinimus. Vienoje apylinkėje stato žemus, drūtus stulpus, pav., Telšių, Sedos, Šiaulių apylinkėse, kitose gi - plonus, nepaprastai aukštus,
pav., Plungės, Viekšnių. Tie patys stulpai vienoj apylinkėj keturkampiai, kitoje gi daugiakampiai arba apskriti. Koplytėlių dėžės kartais esti žemesnės ir platesnės ar vėl aukštesnės ir siauresnės; vienur daugiau papuoštos reljefiniais išpjaustymais, o kitur kiaurapjūviu; viename kaime nudažyti, kitame ne; viename ornamentas susideda iš gėlių, kitame - geometrinis ir t. p. Ypač skiriasi stogelis. Seniausias stogelis yra keturšonis, vienodai siaurėjąs į viršų ir labai status, vėlybesnis virsta labiau laužytu arba „dwuokapowym", o juo arčiau prie Baltijos jūros, tuo mažesniu, žemesniu ir plokštesniu.

Trumpai, pačios kryžių formos ir papuošimo atžvilgiu žemaičiuose vyrauja visiškas laisvumas, susidaręs iš dalies dėl žemaičių sumanymų žymaus individuališkumo, iš dalies dėl einančių tam tikru laiku pašalinės įtakos bangų, keičiančių liaudies senus estetinius pamėgimus naujais, kitokiais ... "109).

Nors pats M. Brenšteinas pripažįsta, kad jo III. tipo koplytėlės savo forma yra panašios į kaimo bažnyčias ir koplyčias, vis dėlto, matyti, nėra linkęs labai gretinti jų su kryžiais ir mes jas paliekame kaipo tipingas ir artimas „kryžių" formai. Bet jokiu būdu negalime palikti greta kryžių jo IV. tipo koplytėlių. Todėl jo tipizaciją galime iš penkių tipų suvesti į tris, kaip tatai matyt pridėtose lentelėse.

Lietuvių kryžių tipizacijos atžvilgiu arčiau už anuos du autorius prie tikslo atsistojo d-ras J. Basanavičius. Išmetę iš jos didelius žemų stiebų koplytstulpius ir koplytėles, prie medžių prikaltas bei ant žemės pastatytas, gauname beveik artimą tikrumai tipizacija. Tačiau visai priimti jos negalime, o dėl ko - įrodysime žemiau.

Mūsų tipizacija

Virtuali ekspozicija „Kryžių tipizacija“. Parengta pagal Pauliaus Galaunės knygoje „Lietuvių liaudies menas“ (Kaunas, 1930) parengtus kryžių tipizacijos pavyzdžius:
I dalis (1-16 pieš.);
     II dalis (17-33 pieš.);    III dalis (34-45 pieš.)

Turint tą viską galvoj, nelengva yra ir mums tuos mūsų kryžius paskirstyti į tam tikrus tipus. Net ir da-
bar, kai galime operuoti kuo ne su dviem tūkstančiais jų pavyzdžių. Juk jie teturi tik vieną bendrumą, tai nepaprastą meninėmis formomis persisunkimą. Tai atmetę, gauname tokį konstrukcinį įvairumą, kurio
apimti taip pat nėra lengva. Vis dėlto nors bendrais bruožais tą padaryti bandysime. Tą daryti turime išeidami iš kryžių konstrukcinės formos ir vyraujančių juose pagražinimo elementų. Suskirstyti juos
pagal konstrukcines formas yra bent kiek lengviau, bet pagal vyraujančius pagražinimo elementus beveik neįmanoma. Čia tiek charakteringo paskiriems kryžiams, kad kitiems tas beveik nepritaikoma. Todėl tipingais teks mums vadinti tuos kryžius, kurių su mažomis detalių pakaitomis yra daug statoma vienoj apylinkėj. Tipams nustatyti imsime tik, taip sakant, gyvuosius tokių kryžių pavyzdžius, kurie ir šiandien dar Lietuvos laukuose ir prie kelių gana tankiai stovi, o ne paskirai, kaip antkapinis stulpas, stulpai su iškapotomis koplytėlėmis, dviejų kryžmų su kryžmišku stogeliu viršuje, kurio piešinį M. Brenšteinas davė savo veikalo XXVII. lent. Be to, imsime juos atsižvelgdami į jų raidą. Ir eisime prie to dvejopu keliu, t. y. viename iš dviejų pagrindinių prototipų, kurie besirutulodami, nors ir kūrė naujas formas, tačiau pagrinde paliko artimi šiam prototipui.

Matyti antkapinių stulpų statyta keletas rūšių. Vieni jų išnyko be pėdsako, kiti išliko. Išnykusiais be pėdsako ar įgijusiais visiškai naują formą laikysime tuos antkapinius ženklus, kurie, anot Insterburgo bažnyčios revizijos iš XVII. amžiaus, lietuvių buvo statomi „vyrų kapuose arklio pavidalo išpjautos lentos, o moterų - paukščio"110). Tokios lentos tik jau vazų-urnų bei šiaip kurio nors kulto simbolinio pavidalo ir šiandieną dar yra statomos Klaipėdos krašte.
Tos lentos mūsų medinių kryžių formai jokios tiesioginės įtakos neturėjo. Dingo ir „grynoji" apvalių antkapinių stulpų forma, plačiau mūsų paliesta kalbant apie kryžių išsirutulojimą. Bet netenka abejoti,
kad tu antkapinių stulpų būta dar dviejų formų, būtent, d-ro J. Basanavičiaus vadinamų „kryžiais" prastastogiais ir koplytstogiais. Iš pirmųjų išaugo stogastulpiniai kryžiai, o iš antrųjų - koplytiniai.
Šią mūsų nuomonę patvirtina paduodami X. lent. tokių stulpų piešiniai. Šiuos piešinius mes laikome koplytstulpių prototipais. Jie, mūsų nuomone, atsirado kartu su antkapiniais stulpais ir stogastulpiais.
Todėl koplytstulpių prototipą M. Brenšteinas išveda netiksliai, sakydamas, kad stiebo viršuje stovinčios ketursienės bei šešiasienės skrynelės - koplytėlės „turėjo kilti iš labai senų koplytėlių, susidedančių
iš stogelio, paremto keturiomis kolonikėmis, stovinčiomis stiebo viršuje gulsčioj plokštumos padėtyj ..." Koplytstulpių prototipų lentelės 1. piešinyj mes matome stogastulpį, kurio apvalus stogelis remiasi
ant trijų stiebo viršuje stovinčių stulpelių. Nors tai yra beveik tas pat, apie ką sako M. Brenšteinas, kaipo apie koplytstulpių prototipą, vienok, manome, kad tai yra ar atsitiktinis tipas, nes tiktai vieną pa-
vyzdį jo težinome, arba jei jis yra labai senas ir nebevartojamas, tai mes jį galime laikyti mūsų tipizacijos koplytstulpių, 49.-56. pieš. prototipu, o niekuomet ne 37-48. pieš. koplytstulpių.

Stogastulpių prototipais galime laikyti stulpus su dviejų nuožulnumų stogeliais, kaip mes juos dar šiandien aptinkame pas suomius (58. pieš.), rusus ir Klaipėdos krašto lietuvius - XVI. lent., 9. pieš.
Perdengę stulpą keturių nuožulnumų, kitaip sakant, piramidiniu stogeliu, gauname mūsų stogastulpio paprasčiausią formą, iš kurios išsirutuliojo visos kitos formos. O rutuliotis jos galėjo stogely ar  pastogės apdirbime.

Išeidami iš visa to, kas pasakyta, mes mūsų medinius kryžius skirstome pirmiausia į tris grupes:

I, stogastulpiai;
II. koplytstulpiai ir
III. kryžmiški kryžiai.

Kiekvieną šią grupę skirstome jau į tipus. Šio skirstymo pamatan dedame konstrukcines ir pagražinimo atmainas, kiek tos pagražinimo atmainos yra tampriai susijusios su pačia konstrukcija. Imdami dėmesin vien pagražinimo elementus, kaip jau aukščiau esame pabrėžę, mes gautumėm mūsų kryžių begalinį įvairumą. Bet šis darbas yra reikalingas labai didelio skaičiaus iliustracijų pavyzdžių ir įdomus tebūtų, gal, vien tik specialistams, todėl mes nuo to čia atsisakome. Eidami gi prie tipizacijos mūsų pasirinktu keliu, mes stogastulpius suskirstome į 44, koplytstulpius į 12 ir kryžmiškus kryžius į 46 tipus. Tat iš viso turime 102 tipus. Atsiekiame tatai tuo būdu:

Stogastulpiai 

Stogastulpių pagrindan padėję keturių nuožulnumų bei piramidinį stogelį (XVII. lent., 1. pieš.), matome, kad tolimesnė jų raida turi būti vedama sulig: stogelio formos keitimusi ir pastogės apdirbimo keitimusi.
Sekdami stogelio formos keitimąsi, nustatome šiuos stogastulpių tipus:

1. šešiašonių stogelių,
2. aštuoniašonių,
3. dešimtšonių,
4. apskritų,
5. graikiškos kryžmos plane,
6. tokios pat kryžmos plane, bet su spinduliais kryžmos kampuose.
7. žvaigždėto plano.

Tos stogelių formos yra gaunamos iš stogelių nuožulnumo plokštumų padauginimo, - pirmuose  keturiuose tipuose (2-5. pieš.) ir darant stogelį plane kryžmišką bei žvaigždėtą (7-9. pieš.). Ši pasta-
roji forma susidaro iš dviejų kvadratų viens į kitą sudėjimo taip, kad vieno kvadrato kampas eina per šono vidurį kito kvadrato.

Sekdami stogastulpių pastogės apdirbimo išrutulą, gauname tolimesnius jų tipus. Imdami pagrindan pastoginės lentos platumo ir Šoninių bei briauninių skydų rutuliojimąsi, matome, kad galime prieiti
prie koplytstulpio panašumo. Pastogės lentos gali būti tokio pločio (15-18. pieš.), kad virsta koplytstulpių koplytėlių šonais. Tokį pat panašumą gauname, kai briauniniai skydai apatine savo dalimi yra jungiami su stulpu (10-14. pieš.). Kai piramidinis stogelis padaromas plane, palyginti, didelio masto ir bijomasi, kad jam laikytis vien pastogėje paslėptos konstrukcijos neužteks, tai iš jo kampų į stulpo briaunas nuožulniai nuleidžiamos kolonikės - spyriai (21-36. pieš.). Sekdami, kad spyrių jungimas su stulpo briaunomis daromas ne prie pat stiebo, bet toliau nukeliamas, o taip pat sekdami pastogės skydų plėtimąsi, vėl prieiname prie koplytstulpių panašumo. Tais reiškiniais dar kartą pasitvirtina M. Brenšteino ir d-ro J. Basanavičiaus netikslus koplytstulpių raidos nustatymas. Vienok mes visas tas formas laikome stogastulpinėmis, o ne koplytstulpinėmis dėl to, kad čia stiebas visuomet eina iki stogelio viršūnės, stogelis dažniausiai dominuoja ant šoninės konstrukcijos ir koplytinė forma visuomet yra iš visų keturių pusių atidara.

Toliau matome, kad stogastulpiai virsta dviejų ir trijų aukštų (11, 33-36. pieš.). Kokios tradicijos tuo atveju veikė, šiandieną sunku nustatyti. Galime neabejodami spėti, kad čia vaduotasi reikalu kuo
daugiausiai pristatyti į stogastulpį šventųjų statulėlių. Ir tikrai, dauginant aukštų skaičių gaunamos nišos visuomet yra užpildytos statulėlėmis.

Prie stogastulpių, ne koplytstulpių., priskiriame 49.-56. pieš. tipus. Jų pirmieji keturi yra mediniai, o antrieji - turi geležinius stogelius ir kolonikes. Jų prototipu, kaip jau esame minėję, galime laikyti
stogastulpį XVII. lent. 1. pieš. Skiriasi jie vienas nuo kito stogelių ir kolonikių formomis. Be to, jie yra taikomi tiktai dviejų rūšių statulėlėms statyti - šv. Florijono ir šv. Jono Krikštytojo.

Koplytstulpiai

 Imdami koplytstulpiams prototipais stulpus su įdubimais, atidarais iš vieno, trijų bei keturių šonų (X. lent. 2-6. pieš.), mūsų tipizacijos lentelėj matome dvylika jų pagrindinių tipų (37-48. pieš.). Šeši jų (37-43. pieš.) yra koplytstulpiai su stačiomis sienelėmis ir vienas nuo kito skiriasi stogelių ir koplytėlių sienelių bei jų atidarymo formomis. Kiti šeši (38-48. pieš.) turi nuožulnias koplytėlių sieneles, tolimesnis gi jų skirtingumas sutinka su stačiųjų sienelių koplytėlių skirtingumais.

Kryžmiški kryžiai

Jau pažvelgęs į kryžmiškų kryžių mūsų tipizacijos lentelę (XVIII.), skaitytojas gali matyti, kad čia mes einame nuo, taip sakant, paslėptos kryžmos prie atidaros bei grynos. Mūsų manymu, paremtu stogastulpių ir koplytstulpių statymo draudimo daviniais, kryžmiško kryžiaus išsirutulojimas ėjo nuo stogastulpio, kaip tai matome mūsų tipizacijos lentelės pieš. 1.-13. Nr. Nr. Šis kryžių tipas šiandieną jau baigia nykti. Šiame pavyzdyj mes matome, kad einąs per kryžmą stogelis ir kolonikės savo forma yra ne kas kita, kaip 32. pieš. tipo koplytstulpis. Tas koplytstulpinės formos sujungimas su kryžmišku kryžium šį pastarąjį paverčia tokiu, kad jo viršutinė ir šoninės kryžmos vos bepastebimos. Kitaip sakant, senovės forma ir tradicijos čia dar dominuoja. Ne kitą kurį reiškinį galime matyti ir kryžmuose su spinduliais iš pažastų ir aureolėmis bei nimbais. Jog tokiuose kryžiuose spinduliai ir aureolės bei nimbai išbujoję į tokį ornamentinį turtingumą, kuris kryžmą vėl paverčia beveik nepastebima.
Be to, tie spinduliai ir aureolės bei nimbai nėra grynai krikščioniški simboliai, bent tokio pavidalo, kokio jie tos rūšies mūsų kryžiuose yra vartojami. Tai yra saulės simbolis, lietuviams žinomas nuo seniausių
laikų. Galop, kaip pamatysime vėliau, ir geležinės kryžių viršūnės pradėjo rutuliotis iš saulės ir mėnulio simbolikos. Todėl kryžmišką kryžių, kuriame nėra jokių pagražinimų, laikome pačia vėlybiausia išrutula. Tik krikščionybei giliai įleidus į lietuvių liaudies sielą šaknis, vėliausiuose kryžių pavyzdžiuose žuvo visa senovės lietuvių simbolika ir tuo, gal, tikrai kryžius tapo krikščionybės, tiek amžių po jos priėmimo Lietuvoje dar stipriai tvyrojusios stabmeldystės dvasios, pergalės simboliu. Ir Lietuva iš ..pagonystės skydo" virto „krikščionybės" skydu.

Kaip rutuliojosi kryžmiškos formos kryžiams netekus stogastulpių ir kitų elementų, manome, mūsų tipizacijos lentelė visiškai įrodo. Nuo to pareina ir tų kryžių tipizacija, kurią mes duodame turėdami galvoj tik stambiuosius jų skirtingumus. Toliau tos tipizacijos nevedėm dėl tų pačių priežasčių, kurias esame nurodę stogastulpių tipizacijoj. Kiek toli kryžmiškų kryžių tipizacija galėtume vesti, rodo mums pridėtos čia kryžių spindulių XIX.-XX. lentelės. Tie 42 spindulių pavyzdžiai, tai tik maža dalelė tos gausybės spindulių formų, kuriomis pasižymi mūsų kryžmiški kryžiai ir kurių pavyzdžių esame surinkę per du šimtus. Taigi, visais mūsų tipizacijos atvejais mes tedavėme tik pagrindinius skirtumus, bet ir tuose pagrindiniuose skirtumuose beveik visuomet surandame po tris-keturias atmainas, kurios, palyginti, lengvai padeda mūsų tipizaciją toliau plėsti. Vienok dėl jau pareikštų priežasčių to nedarome. Todėl savo tipizaciją nelaikome nei galutine nei tobula bei tikslia. Ėmėme ją tik tąja plotme, kad kiekvienas lengvai galėtų orientuotis, kas mūsų mediniuose kryžiuose sudaro tokį didelį įvairumą. Po tų pastabų lengva bus suprasti, kad kryžmiškų kryžių tipizacijoj mes pirma visa ko suskirstome juos į keturias grupes:
I. kryžiai su koplytėlėmis kryžmoj, 1.-13. Nr. Nr.
II. kryžiai su spinduliais (15.-20. Nr. Nr.) ir aureolėmis bei nimbais, 30-42. Nr. Nr.,
III. kryžiai su skydais prie kryžmos, 21.-25. Nr. Nr., ir stogeliais ant mūkelės, 26.-29. Nr. Nr.,
IV. kryžiai su dviem ir trimis kryžmomis, 43.-45. Nr. Nr. Į dviejų kryžmų kryžių skyrių turi dar įeiti tie, per kuriuos eina šios raidės:

†
Z
† D I A †
B
I
Z
† S A B † Z † H
G
F
†
B
F
R
S

Dėl mūsų kryžių tipizacijos turime pabrėžti dar vieną dalyką, būtent, kad čia nelaikytasi jų amžiaus chronologijos ir jų paplitimo srities. Vieną ir kitą šį klausimą tinkamai išsprendus, I mūsų tipizacija, gal, turėtų žymiai pasikeisti. Nė vieno jų mes negvildenome dėl to, kad amžių nustatyti yra gana sunku, nes labai mažai kryžių teaptinkame su įrašytomis statymo datomis; jų paplitimo sritims nustatyti tektų sudaryti žemėlapis. Abudu šiuodu dalykai reikalingi daug labai kruopštaus darbo ir atitinkamų davinių, kurių kaip tik trūksta. Tų dviejų klausimų neišSprendimą laikome mūsų tipizacijos silpnąja puse. Tačiau manome, kad didelių klaidų nesame pridarę, o ypač mūsų tipizaciją laikome lengva naudotis visiškai praktiškiems tikslams - kryžių piešiniams bei fotografijoms rinkti.

Visi tie mūsų kryžiai, kaip matome mūsų tipizacijoj, ir yra tas turtas, kuris, anot Luigi Caglio, yra „viena tipingiausio liaudies meno pasireiškimo Europoje šviesa, akį verianti nepaprastų tipų įvairumu ir  pagražinimų turtingumu". Vieni savo smulkiųjų pagražinimų gausumų atskleidžia rytų meno įtaką, kiti gi savo proporcijų ritmika ir bruožų kilnumu rodo lotynų pėdsakus”110a). Daug tipų, nesiduodančių
įsprausti į tam tikrus rėmelius, liudija apie mūsų liaudies nepaprastą individualybės nuovoką.

Kryžių statymo paprotys

Kilęs iš senovės lietuvių nekrokulto paprotys statyti  antkapinius stulpus, Lietuvai priėmus krikštą, pamažu pradėjo keisti savo formas, virto krikščionybės simboliu ir įgijo daug platesnės už nekrokultą religinės reikšmės. Dabar mūsų liaudis, kryžius statydama, pažymi gimimą, krikštynas, vestuves, ligonio pasveikimą, naujo ūkio įsteigimą, bylos galą arba jos laimėjimą, nederlingus arba labai derlingus metus, žmonių ir gyvulių epidemijas, nelaimingą mirtį, nuskendimą, užsimušimą ir kt. Todėl kryžiaus pastatymas, ypač žemaičiuose, buvo tokia pat šeimos šventė, kaip ir krikštynos ar vestuvės. Švęsdavo ją iškilmingai su midum ir alum. Švęsdavo kartais net dvi dienas; o jaunimas, pasinaudojęs šia proga, mielai pašokdavo savo tautinius šokius. Esant tiek daug progų kryžiams statyti, žmonės jų labai daug ir pristatydino ne tik kapuose, šventoriuose, bet ir kaimų galuose, prie namų, prie kelių, laukuose, ant kalnų kalnelių, prie upių-upelių, šaltinių ... Esant kryžiui prie šaltinio, jo vanduo kartais buvo laikomas stebuklingu, turinčiu gydančios galios. Mykolas Gadonas, aprašinėdamas Telšių apskritį, pažymi, kad kryžiai buvo statomi gražiausiose vietose, o kartais ir tamsiausiuose bei tankiausiuose miškuose, kur stabmeldystės laikais, gal, alkviečių būta111).
Mums rodosi, kad šis paprotys kryžius miškuose statyti ar tik nebus atbalsis jau minėtos Sambijos vyskupų kovos, kuri buvo vedama už statymą tokios formos kryžių, kurie neatitiko krikščionybės dvasios.

Kryžių buvo pristatyta tiek daug, jog, kaip jau esame aukščiau minėję, žemaičiuose jie stovėjo per kelias dešimtis žingsnių atstu vienas nuo kito, o Vilniaus krašte, pasak V. Šukevičiaus, jų kapuose tiek daug buvo, kad neliko vietos nė medeliui bei krūmeliui pasodinti112).

Draudimas kryžius statyti

Skyrius apie lietuvių kryžius nebūtų pilnas, jeigu  mes kiek ilgėliau neapsistotume ties draudimu juos statyti. 1426 m. draudimą mums jau ne kartą teko minėti. Bet tai ne pirmas ir ne paskutinis  draudimas. Aišku, su kryžių statymu, kaipo su nevisiškai krikščionišku reiškiniu, ir vėliau buvo kovojama. Tik laikas mums tos kovos dokumentų nepaliko.

Antras dokumentinis draudimas yra iš XVIII amžiaus antros pusės - 1752. m. Žemaičių vyskupas, Antanas Tiškevičius, uždraudė statyti kryžiastulpiuose šventųjų statulėles. Suprantamas daiktas, šis draudimas aiškiai kalbąs apie statulėles, betarpiškai lietė ir kryžių formą. Jei negalima į stogo stulpinį kryžių statyti statulėlės, tai reikia pakeisti ir kryžiaus formą. Ir netenka abejoti, kad ji ir buvo keičiama, bet labai iš lėto. Kai nebuvo leidžiama tradiciškai stogastulpinio priimtos formos statyti viešose vietose, tai pradėjo tada juos statyti miškų tankumynuose. Tat išguiti iš liaudies sielos to papročio, persunkto giliomis senovės tradicijomis, nebuvo galima. Ir, kaip jau dažnai teko minėti, bažnyčia turėjo nusileisti. Nusileisti tiek, jog XIX. amžiuje Lietuva įgijo „šventosios žemės" vardą. Kaip savo laiku kryžiuočiai žemaičius vadino „pagonystės skydu", taip dabar, matant Lietuvą perpildytą savotiškais mediniais kryžiais, tektų ją vadinti „krikščionybės skydu". Taip maždaug ir buvo, kaip Lietuvą pradėjo spausti stiprios rusų valdžios ištautinimo, supravoslavinimo replės. Kad šis rusų darbas sėkmingai vyktų, jie turėjo iš pat šaknų išrauti tautinės lietuvių tradicijas. šios gi, gal, stipriausiai laikėsi kryžių statymo paproty. Ir 1864. m. birželio mėn. 8 d. generalgubernatorius Muravjovas uždraudė nešventintose vietose ne tik naujus kryžius statyti. bet ir senuosius taisyti. Rusų valdžios atstovai manė, jog, sutrūnėjus
šiems paminklams, lietuvių tautos dvasios liudininkams, nyks ir lietuvių skirtingumai nuo tų, kurie Lietuvą norėjo matyti „iskonni ruskim krajem", „išsilygins" peizažas, pristatydins jie miestuose ir miesteliuose soborų, cerkvių ir dings nežinioje lietuvių tauta. Tačiau, jie, taip manydami, klydo. Liaudis kaip buvo, taip ir liko be galo atspari. Ji savo nemarios dvasios paminklus - kryžius statydavo naktimis. Statydavo jų tiek, kad, pavyzdžiui, Jurgaičių (Šiaulių apskr.) piliakalnyj jų atsirasdavo vis daugiau ir daugiau. Lyg stebuklingai, lig patys iš žemės jie išdygdavo nakčia beveik po kiekvienos žymesnės lietuvių gyvenimo dienos. Išdygo jų ten tiek daug, jog ne dešimtimis, bet šimtais jų buvo skaitomi. Ir 1896. m. rusų caras šį Muravjovo draudimą atmainė. Pasirodė, kad liaudyje nėra nieko stipresnio už tradicijas.
Kryžiais liaudis pavadino savo senovės antkapinius stulpus, „kryžiaus" naštą ji pati turėjo pakelti, vilkdama juos, nors ir žymiai pakeistomis formomis, ligi mūsų dienų.

Bibliografija 

1) M. Brensztejn. Krzyże i kapliczki żmudzkie. Materyały do sztuk ludowej na Litwie. Z 64 tablicami W Krakowie, 1906. Nakładem Akademii Urniejętności.
2) Lietuvių kryžiai. Surinko Ant. Jaroševičius, įžangą paraše d-ras J. Basanavičius. Vilnius, 1912. Lietuvių Dailės Draugijos leidinys.
3) W Szukiewicz. Krzyże zdobne w gubernji Wilenskiej. Žurnale „Wisła", 1903. m., XVII. tomas.
4) Krzyże na Litwie. Rys. Fr Krzywda - Polkowski. Kraków, 1909. Wyd. Towarzystwa „Polska Sztuka Stosowana".
5) B. Ginet - Pilsudzki. Les croix lithuaniennes. Extrait des archives suisses des traditions populaires. T. XX. 1916.
6) Krzyźe i kapliczki przydrožne. Bibljoteka „Orlego Lotu" Nr. 3. Kraków. 1922.
7) J. Perkowski. O króyzach i kapliczkach przydrożnych żmudzkich i polskich. „Dzień Kowieński". 1929 m., 130.-147. Nr. Nr.

II dalies išnašos

103 M. Brenšteinas, k. c. a.
104 V. Šukevičius, k. c. a.
105 M. Brenšteinas, k. c. a
106 V. Šukevičius, k. c. a.
107 D-ras J. Basanavičius. Apie „tautodailę“ IV-je lietuvių dailės parodoje. „Viltis“ 1910. m., 40. - 44. Nr.
108 V. Šukevičius, k. c. a., 702. pusl.
109 M. Brenšteinas, k. c. a., 8. pusl.
109a Luigi Gaglio. Alla Biennale di Monza.
110 K. Mokłowski, k. c. a., 102. pusl.
111 Michał Gadon. Opis powiatu Telszewskiego. Wilno. 119. pusl.
112 V. Šukevičius, k. c. a.

I dalis

Virtuali ekspozicija „Kryžiai“. Parengta pagal Pauliaus Galaunės knygoje „Lietuvių liaudies menas“ (Kaunas, 1930) publikuojamus kryžių tipizacijos pavyzdžius:
I dalis (1-16 pieš.);
     II dalis (17-33 pieš.);    III dalis (34-45 pieš.)

Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Old lithuanian sculpture, crosses and shrine